Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Aktuality

Proměna severozápadních Čech na prahu vrcholného středověku


Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Přednáška Prof. PhDr. Jana Klápště, CSc., patrně dnes nejvýznamnějšího archeologa středověku u nás. J. Klápště dlouhodobě působil v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze a v současné době přednáší v Ústavu pro pravěk Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který po několik let i vedl. Je autorem mnoha knih, které změnily náš pohled na středověk. Novátorské jsou jeho práce o osídlení Černokostelecka, vzniku města Mostu a zvláště o proměnách českých zemí na prahu vrcholného středověku (12.–14. století), což bude i téma přednášky. Zmíněny budou i Litoměřice, které mají mnohdy důležité místo v autorových studiích. Začátek přednášky v 17 hodin.

Přečíst více

Litoměřicko a elity raného středověku


Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Přednáška Doc. PhDr. Tomáše Velímského, CSc., významného severočeského archeologa a historika, působícího na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. T. Velímský je autorem mnoha knih a článků mj. o konstituování měst Mostu a Děčína, o starých komunikacích aj. V poslední době se věnuje zvláště složitým počátkům šlechty a jejího panství v severozápadních Čechách. A právě těmto raně středověkým elitám z Litoměřicka bude na přednášce věnována pozornost. Získáme nové informace např. o Blehovi z Třebušína, Hroznatu Tepelském a jeho vztahu k dalším Hroznatům, o Hrabišicích atd. Začátek přednášky v 17 hodin.

Přečíst více

Komentovaná prohlídka výstavy Město na dvou pahorcích. 800 let od počátku města Litoměřic


Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Výstavou Město na dvou pahorcích. 800 let od počátku města Litoměřic provede její kurátor PhDr. Oldřich Kotyza. Kurátor výstavy PhDr. Oldřich Kotyza, spoluautor publikace Dějiny města Litoměřic z roku 1997, se již několik desetiletí podílí na archeologických záchranných pracích v Litoměřicích i jejich okolí; poznatky získané při dlouholeté soustavné práci zhodnotil i v konceptu této výstavy.  Vystaveny jsou především artefakty uchovávané ve sbírce litoměřického muzea. Návštěvníci si budou moci prohlédnout například pozůstatky hrobové výbavy z 10. století svědčící o přítomnosti bojovníků kastelánské družiny v okolí Litoměřic nebo zdobné dlaždice tzv. vyšehradského typu z 12. století užívané pro dlažbu významných kostelů. K vidění bude také vzácný meč z 10. století vyrobený v dílně věhlasného franského mečíře Ulfberhta. Tuto zbraň si mohli dovolit jen příslušníci nejvyšší společenské třídy a v Čechách se dochovaly pouze 2 exempláře (z toho jeden ve svatovítském pokladu na Pražském hradě). Vystaveno bude také nejstarší městské pečetidlo z druhé pol. 13. století, které patří k základním insigniím právního města. Pro výstavu zapůjčily předměty také Regionální muzeum v Teplicích, Muzeum města Ústí nad Labem či Národní muzeum. Díky těmto zápůjčkám bude návštěvník moci zhlédnout např. originál šestiboké dlaždice s motivem ryb nemající v Čechách obdoby – jde pravděpodobně o jediný hmotný pozůstatek z původního kapitulního kostela sv. Štěpána, drobné zrcátko s vyřezávanou milostnou scénou dokládající řemeslné zpracování předmětu osobní potřeby nebo drobnou pozlacenou plastiku ukřižovaného Krista nalezenou na litoměřickém královském hradě, pocházející z vyhlášené emailérské dílny 13. století ve francouzském Limoges. Začátek komentované prohlídky: 17.00 h

Přečíst více

Adventní koncert Smyčcového souboru a Komorního orchestru ZUŠ Lounských

03. 12. 2019
Novoměstská radnice

Na tradičním adventním koncertě ZUŠ Lounských uslyšíte hudbu v podání Smyčcového souboru a Komorního orchestru toto známé umělecké školy. 3. 12. Velký sál. Začátek v 18 hod. Vstupné dobrovolné http://www.nrpraha.cz/program/1010/adventni-koncert-smyccoveho-souboru-a-komorniho-orchestru-zus-lounskych/  

Přečíst více

Benefiční koncert pro nadační fond Dvojka srdcem

06. 11. 2019
Novoměstská radnice

Pro nadační fond Dvojka srdcem vystoupí houslový virtuos Jaroslav Svěcený za doprovodu klavíristky Lucie Toth. Nebude chybět ani patronka nadačního fondu Simona Postlerová. Během koncertu uslyšíte i hudební talenty ze ZUŠ Ilji Hurníka podpořené nadačním fondem. Benefiční koncert na podporu studia několika žáků školy na II. pololetí i na další potřeby dětí a seniorů Prahy 2. Večerem vás provede moderátor Josef Mádle. 6. 11. Velký sál, začátek v 19:30 hod, vstupné 500 Kč, informace na info@dvojkasrdcem.cz http://www.nrpraha.cz/program/1012/beneficni-koncert-pro-nadacni-fond-dvojka-srdcem/  

Přečíst více

Komentovaná prohlídka výstavy Město na dvou pahorcích. 800 let od počátku města Litoměřic


Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Výstavou Město na dvou pahorcích. 800 let od počátku města Litoměřic provede její kurátor PhDr. Oldřich Kotyza. Kurátor výstavy PhDr. Oldřich Kotyza je mj.  spoluautorem publikace Dějiny města Litoměřic z roku 1997. Již několik desetiletí se podílí na archeologických záchranných pracích v Litoměřicích i jejich okolí; poznatky získané při dlouholeté soustavné práci zhodnotil i v konceptu této výstavy.  Začátek komentované prohlídky v 17 hodin.

Přečíst více

Od hradu ke středověkému městu


Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Přednáška Prof. PhDr. Josefa Žemličky, DrSc., v současnosti jednoho z nejvýznamnějších českých historiků. J. Žemlička se specializuje na velmi dlouhé období vlády Přemyslovců, kterému věnoval cyklus objemných odborných knih. Byl také redaktorem kolektivní obsažné publikace o Přemyslovcích. Již v roce 1980 věnoval území Litoměřicka a Litoměřicím publikaci o jejich osídlení od raného středověku do 14. století. K tématu se pravidelně vrací v odborných článcích. V přednášce se v širších souvislostech dozvíme o spletité cestě vývoje od raně středověkého přemyslovského hradu k institucionálnímu městu. Začátek přednášky v 17 hodin.

Přečíst více

Město na dvou pahorcích. 800 let od počátku města Litoměřic

26. 09. 2019 - 01. 03. 2020
Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Výstavou Město na dvou pahorcích. 800 let od počátku města Litoměřic se Oblastní muzeum v Litoměřicích připojuje k oslavám 800. výročí založení města. Výstava čerpající z poznatků archeologie i historického bádání reflektuje vývoj Litoměřic od 10. do 14. století. Mapuje vybudování významného přemyslovského kastelánského hradu na dnešním Dómském vrchu v první polovině 10. století a  vznikající a rozvíjející se raně středověkou sídelní aglomeraci v jeho okolí, zvláště na Městském vrchu. Dále sleduje její přeměnu v institucionální město v letech 1219–1228, pokus o jeho rozšíření na Dómský vrch ve 2. polovině 13. století za Přemysla Otakara II. a skutečné zvětšení rozsahu ve 2. polovině 14. století za panování Karla IV. 

Přečíst více

Vánoční koncert operních talentů

20. 12. 2019
Novoměstská radnice

Pěvci Laďa Bočková, Tereza Hořejšová a Boris Prýgl mají společné nejen mládí, ale také nezadržitelný vstup na operní pódia. Vystoupí na doprovodu klavíristy Ahmada Hedara. 20. 12.  Velký sál, začátek v 19 hod, vstupenky na www.nachtigallartist.cz http://www.nrpraha.cz/program/1011/vanocni-koncert-opernich-talentu/  

Přečíst více

Předvánoční řemeslný jarmark


Regionální muzeum Mělník

Tradiční jarmark s ukázkou lidových řemesel a dílničkami pro děti... Tradiční jarmark s ukázkou lidových řemesel a dílničkami pro děti ve všech prostorech muzea. Bude vystaven unikátní perníkový mělnický betlém. Vstupné 20/10 Kč (zahrnuje vstup na výstavu Vánoce 70. a 80. let). V 17:00 se koná rozsvícení vánočního stromku na nám. Míru - pořádá město Mělník.

Přečíst více


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.