Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Aktuality

Sbírka porcelánu Václava Petiry

12. 12. 2018 - 01. 12. 2025
Městské muzeum Žacléř

Městské muzeum v Žacléři představuje sbírku porcelánu Václava Petiry. Nechte se unést křehkou krásou a dokonalostí nejen světských, ale i křesťanských figur, malých i velkých, bílých i barevných. V letošním roce uplyne 140 let od založení žacléřské porcelánky Heinrichem Pohlem z významného podnikatelského rodu Pohlů. Dnes je továrna známá pod názvem Keramtech s.r.o a výroba je zaměřena především na slévárenskou a topnou keramiku a technický porcelán. Už méně se však ví, že žacléřská porcelánka začínala s výrobou čalounických knoflíků, záclonových kroužků a nábytkových úchytek. Později sortiment rozšířily porcelánové panenky, nejrůznější sošky svatých a světské figurky, z nichž mnohé můžeme dodnes nalézt po domácnostech. S postupující elektrifikací se žacléřská porcelánka zaměřila na výrobu elektroporcelánu, který postupně ve výrobě převážil a povědomí o původní produkci se pomalu vytratilo. Dnes už není nikdo, kdo by výrobu porcelánových figur pamatoval. Jen díky sběratelské vášni Václava Petiry dnes můžeme znovu obdivovat obrovskou šíři druhů, velikostí a barev figur z produkce žacléřské porcelánky. Jeho sbírka čítá přes neuvěřitelných 1600 exemplářů sošek svatých, kropenek na svěcenou vodu, světských sošek i vzácných porcelánových plastik od Emila Schwantera. Nyní máte možnost zhlédnout tuto jedinečnou sbírku v expozici Městského muzea Žacléř, která byla slavnostně otevřena 31. října 2018. Od první společné myšlenky na expozici uplynulo mnoho měsíců a je smutnou skutečností, že se pan Václav Petira výsledné podoby nedožil. Expozice nesoucí jeho jméno jej však bude stále připomínat. Velké poděkování patří rodině Petirových, kteří souhlasili se zapůjčením sbírky a podařilo se tak záměr zdárně dokončit. Na tento projekt s reg.č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001437. byly získány finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Glacensis a součástí projektu je také katalog k nové expozici a společný propagační materiál Městského muzea Žacléř a Krkonošského muzea v Jelení Hoře, polského partnera projektu. Město Žacléř spolu s Městským muzeem Žacléř vás srdečně zvou k návštěvě.  

Přečíst více

Vincenz Priessnitz a lázně Gräfenberg

17. 08. 2018 - 17. 08. 2019
Rodný dům V. Priessnitze (Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.)

Expozice byla zřízena při příležitosti 200. výročí Priessnitzova narození, které bylo zařazeno mezi významná kulturní výročí UNESCO a otevřena v domě, kde Priessnitz zřídil první vodoléčebný ústav na světě, v Lázních Jeseník dne 2. října 1999. Podle autorů má tato expozice přispět  k oživení zájmu o osobnost geniálního léčitele Vincenze Priessnitze a přiblížit jeho odkaz dnešnímu člověku. V expozici jsou bohaté pramenné i hmotné doklady Priessnitzova života i díla, osobní předměty patřící jemu a  jeho rodině a také dokumenty, které zájemcům přibližují vývoj lázní po zakladatelově smrti až do současnosti. K nejcennějším exponátům bezesporu patří originály i věrohodné kopie vzácných archiválií (zápis v matrice o narození a křtu Vincenze Priessnitze, jeho cestovní pas, část rukopisu V. P.), rodinné šperky, obrazy z muzejní sbírky nebo ojedinělá vodoléčebná literatura. Mezi zajímavosti expozice patří maketa lázeňské scény z 19. století nebo figurína samotného Priessnitze v životní velikosti.  

Přečíst více

Fauna a flóra Jesenicka

18. 08. 2018 - 17. 09. 2019
Vodní tvrz Jeseník (Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.)

  Stálá expozice Fauna a flóra Jesenicka získala v roce 2005 3. místo v národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii výstava. Ve stejné podobě ji návštěvníci již neuvidí. Z důvodu rekonstrukce a reorganizace stálých expozic ve Vodní tvrzi je tato expozice živé přírody nově přesunuta do Rytířského sálu. Celková koncepce výstavy zůstala zachována, v návaznosti na nové prostory však muselo být centrální dioráma upraveno a to tak, že vznikly dvě vitríny. V první vitríně jsou vystaveni dravci a sovy, ve druhé jsou různorodí zástupci živočišné říše představeni ve svém přirozeném prostředí, jako je například les, pole, louka nebo vodní biotop. S přesunem expozice byly zároveň obnoveny texty a fotografie, které se zaměřují na vybrané významné fenomény jesenické přírody, jako jsou alpínské hole, rašeliniště, horský smrkový les, skalní biotopy a botanicky a faunisticky velmi cenná Velká kotlina.   Rytířský sál Vstupné 40 / 20 Kč    

Přečíst více

Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století

17. 08. 2018 - 17. 09. 2019
Vodní tvrz Jeseník (Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.)

  Stálá expozice     Expozice byla zbudována z prostředků Olomouckého kraje, jde o mimořádnou záležitost po stránce odborné, technické, výtvarné, ale i stavební. Poprvé byly zpracovány dokumenty ze 17. století uložené ve wrocławských archivech, informace o procesech s údajnými čarodějnicemi expozice prezentuje v kauzálních souvislostech. Součástí expozice je audioprůvodce ve čtyřech jazykových mutacích, dále je v expozici umístěn fog screen, a Vlastivědné muzeum Jesenicka se tak stává prvním muzeem v republice, jež má toto speciální promítací zařízení do mlhy instalováno ve svých prostorách. Organizovaná prohlídka se koná v každou celou hodinu. Maximální počet návštěvníků ve skupině je 12. Expozice není vhodná pro děti do 13 let.    Vstupenky doporučujeme rezervovat předem na  muzeum.rezervace@jen.cz nebo na tel. čísle (+420) 725 073 539.    Sklepení Vstupné 70 / 35 Kč  

Přečíst více

Keltové

25. 05. 2018 - 31. 10. 2019
Nová budova Národního muzea (Národní muzeum)

Na výstavě Keltové se seznámíte nejen s duchovním i každodenním životem keltských kmenů, ale také s bohatým a proměnlivým světem doby železné ve střední Evropě. Národní muzeum vlastní jednu z nejrozsáhlejších archeologických sbírek v Evropě, spojenou svojí podstatnou částí právě s tématem mladší doby železné, konkrétně laténské kultury, jejíž rozmanitost výstava návštěvníkům ukazuje. Na výstavě Keltové nechybí ani jeden z nejvzácnějších předmětů ze sbírek Národního muzea, a sice opuková hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic. Příchozí se ale mohou těšit i na množství dalších unikátních předmětů. Ať už jde o bohatě malovanou keramiku, bronzové šperky, zbraně nebo keltské mince. Výstava je navíc doplněna o množství audiovizuálních prvků. Do běžného života Keltů pak návštěvníky vtáhnou například kopie keltských obydlí. Civilizace vrcholného období pravěkého vývoje naší země byla podobně jako v ostatních evropských oblastech od Polska po Itálii, od britských ostrovů po Ukrajinu, vytvářena nositeli tzv. laténské kultury, pojmenované podle lokality La Tène ve Švýcarsku. Laténská kultura je archeologický termín pro civilizaci mladší doby železné, jejíž nositelé osídlili rozsáhlé prostory evropského kontinentu v 2. polovině 1. tisíciletí př. Kr. Tato kultura je spojena se jménem historicky známých Keltů. Jejich civilizace se rozvíjela v období od 5. století do 1. století př. Kr. na takové úrovni, že vytvořila základy evropské kultury historického období. Výstava Keltové nabízí svým návštěvníkům pohled na roli Čech v tomto vývoji, a to nejen na kulturu vládnoucí elity, její honosné pohřby a sídla, ale i na i venkovské osady, využívání krajiny a nerostných zdrojů a s tím související výrobní aktivity a obchodu.  

Přečíst více

Zámek ve Vyškově

23. 11. 2018 - 31. 12. 2019
Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

Vyškovskému zámku, jehož historie je spjata s mnoha významnými jmény, nebyla dosud věnována větší monografická publikace či výstava. Muzeum Vyškovska se rozhodlo ve spolupráci s řadou odborníků zevrubně zpracovat nejen stavební historii budov zámku, ale také vše co souviselo s jeho využitím. Na výstavě bude možno vidět nejen bohatou obrazovou a fotografickou dokumentaci, ale také trojrozměrné modely, kresebné rekonstrukce, archeologické nálezy a sbírkové předměty vztahující se k historii zámku.

Přečíst více

Historie a archeologie Jesenicka

17. 08. 2018 - 17. 08. 2019
Vodní tvrz Jeseník (Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.)

      Stálá expozice   První místnost stálé expozice historie představuje ukázky archeologických nálezů, typických jesenických řemesel, zvyků a lidové zbožnosti. Ústředním bodem prostoru je skleněný tubus ukrývající polychromovanou dřevěnou plastiku Pražského Jezulátka z 18. století, jež pochází z kláštera sester sv. Kláry ve Vratislavi a na Jesenicko se dostala v důsledku sekularizační politiky pruského státu. Po zrušení vratislavského kláštera přešla plastika do rukou sester řádu sv. Voršily, které v roce 1882 založily klášter v Jeseníku. Pozornost návštěvníků si jistě zaslouží i nádherné malované obrázky na skle, model hamru a stoupy nebo cechovní cínový vítací pohár z roku 1784.  Druhá místnost návštěvníkům přibližuje, že Jesenicko neprocházelo jen obdobími rozkvětu a nerušeného koloběhu života, ale s jeho historií jsou spjaté i četné války a katastrofy. Nejstrašnějším obdobím v minulosti zdejšího kraje byly bezpochyby čarodějnické procesy v 17. století. Ukázky sbírkových předmětů a fotografických dokumentů v této místnosti připomínají i jednotlivé etapy 20. století, které dramaticky zasáhly do života zdejších obyvatel – 1. a 2. světovou válku, poválečný odsun původního německého obyvatelstva, rok 1968 nebo četné povodně. Pozoruhodné jsou i tři interaktivní modely Vodní tvrze představující stavební vývoj tohoto objektu od 14. století do současnosti. Na doprovodných panelech je představena historie Vodní tvrze i vlastního jesenického muzea. Třetí místnost přibližuje slavnou hudební a lázeňskou minulost kraje, spjatou se jmény hudebního skladatele Karla Ditterse z Ditterdorfu nebo zakladatelů vodoléčby Vincenze Priessnitze a Johanna Schrotha. Řada fotografií na stěnách zobrazující malebnou jesenickou přírodu a četné stavebními památky zdejšího kraje poskytne návštěvníkům inspiraci k dalším zajímavým výletům po Jesenicku.   Vstupné 40 / 20 Kč

Přečíst více

Spirála času Země

17. 08. 2018 - 17. 08. 2019
Vodní tvrz Jeseník (Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.)

  Stálá expozice   Expozice se věnuje vzniku a vývoji Země a geomorfologickému vývoji Jesenicka. Jde o další moderní interaktivní expozici ve Vlastivědném muzeu Jesenicka, která vznikla díky finančnímu příspěvku Olomouckého kraje ve výši 7 miliónů korun. Návštěvníky provede expozicí hlas známého herce Arnošta Goldflama, k vidění budou zajímavé modely sopky, trilobita, ledovce, jeskyně, filmy natočené o geologických jevech typických pro Jesenicko, dokumenty převzaté od BBC. Jedinečné sbírkové předměty budou prezentovány v moderním výstavním fundusu. Pro fajnšmekry bude připravena dotyková obrazovka s doplňujícími texty a animacemi. Expozice je svým pojetím výjimečná a věříme,že návštěvníky muzea zaujme. Otevírá se vždy 15 minut po celé hodině. Maximální počet návštěvníků ve skupině je 12.     Vstupné 60 / 30 Kč

Přečíst více

Výstava "Dřevo v rukách umělců"

03. 05. 2019 - 01. 09. 2019
Městské muzeum Chotěboř

Srdečně zveme veškerou veřejnost na výstavu "Dřevo v rukách umělců", která přibližuje současnou tvorbu umělců pracujících se dřevem v Chotěboři a okolí. Dřevo bývala základní surovina pro výrobu nářadí, nástrojů, v dopravě, ve stavebnictví, potřebovali jsme ho na topení. Jeho krásu ale dokázali ocenit i různí umělci - řezbáři, truhláři a další, kteří vzali hmotu dřeva jako materiál ke sdělení své myšlenky, k probouzení krásy. Dodnes má dřevo a tedy stromy tyto své kumštýře, kteří povyšují zpracování dřeva na umělecké dílo. Výstava "Dřevo v rukách umělců" přiblíží současnou tvorbu umělců pracujících se dřevem v Chotěboři a okolí. Ukazuje různé přístupy ke dřevu, různé techniky, různé obrazy, díla čistě umělecká i užité umění, zkrátka dřevo, kterého se chopily ruce umělců.

Přečíst více

Komentovaná procházka okolo zámku "Tajemný život stromu"

03. 05. 2019 - 01. 11. 2019
Městské muzeum Chotěboř

Poslední šance, podívat se do chotěbořského zámku a jeho parku!Srdečně zveme veškerou veřejnost na výstavu "Tajemný život stromů", která se koná v parku chotěbořského zámku. Na celý rok 2019 se promění muzeum v muzeum stromů. Na tento rok jsme vyhlásili Chotěboř Městem stromů. Tajemný život stromu je hlavní výstavou roku. Návštěvník vstoupí do tajemné říše chotěbořského stromu, strom se mu otevře jako pohádkové místo plné pohádkových bytostí, jako duchovní symbol života i základní zdroj živící naši kulturu jako "dobu dřevěnou". Přiblížíme přírodovědu stromu - jak roste ze semínka, jednotlivé druhy, budeme poznávat listy, vzorky dřev, ale také regionální výskyt stromů, jejich historii v našem městě a to vše tak, aby poznání bylo hrou a zábavou. - Takový byl prapůvodní námět výstavy. Společně s majitelem zámku a parku panem Dobrzenským jsme ji ale přesunuli přímo mezi stromy zámeckého parku. Je to poslední muzejní sezóna v zámku a kapitolu našeho působení zde uzavřeme důstojně přímo v přírodě.  Více informací na stránkách muzea: www.cekus.eu/muzeum

Přečíst více


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.