Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Podřipské muzeum

Ohodnoťte muzeum


4,7
Celkový dojem z muzea

Historie vzniku První myšlenky na zřízení městského muzea v Roudnici nad Labem pochází již z období 70. let 19. století. Dle dochovaných písemných pramenů z  r. 1872 lze doložit potřebu občanů shromažďovat starožitnosti, písemné materiály a umělecké předměty pro potřeby budoucího Podřipského muzea. Tyto snahy byly podníceny prozatímním patronem uložených památek tehdejším starostou Roudnice n. L a poslancem Ervínem Špindlerem. Po dobu téměř třiceti let se sbírky rozrostly, ale vznik muzea byl stále odkládán z důvodu, neexistující budovy v Roudnici vhodné pro jejich umístění. Hybnou silou k urychlení vzniku muzea se staly v roce 1893 přípravy Národopisné výstavy českoslovanské, jejímž tvůrčím iniciátorem byl prof. Karel Rozum. Jeho zásluhou byla o vánocích roku 1894 otevřená na roudnickém gymnáziu okresní národopisná výstava. Velké množství sebraných a zdokumentovaných předmětů po ukončení ostatních národopisných výstav se vrátilo do Roudnice n. L. Jejich návrat urychlil konečné přípravy k založení Podřipského muzea. Podřipské muzeum vzniklo již 12. července roku 1900 na poradní schůzi svolané starostou E. Špindlerem, kde byl založen muzejní spolek. Oficiální název „Podřipské muzeum“ byl potvrzen až 17. listopadu 1900 c. k. místodržitelstvím. 23. ledna 1901 na ustavující valné hromadě byli zvoleni členové vedení muzea. Hlavním kustodem sbírek se stal prof. K. Rozum a od r. 1910 byl jediným a hlavním tvůrcem muzea až do roku 1933. Mezi dalšími kustody můžeme jmenovat JUC. Jindřicha Michálka – spoluzakladatele, archiváře a knihovníka. Péčí o přírodovědné sbírky byli v průběhu let 1901 - 1910 pověřeni tři kustodi. Po r. 1910 již tato funkce nebyla obnovena a veškerá muzejní činnost připadla prof. Rozumovi. V dobách největšího rozkvětu, které připadaly na období mezi lety 1904 – 1906 disponovalo muzeum poměrně rozsáhlými sbírkami čítajícími kolem 6000 položek. Kromě archeologických nálezů zde byla sbírka národopisná, knihovna, archiválie, numismatická kolekce o počtu 4000 ks mincí. Muzeum se stalo také členem Národopisného Muzea Českoslovanského v Praze, Společnosti přátel starožitností českých v Praze a Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci. V období 1904 – 1912 vycházela také pravidelně ročenka Podřipského muzea – Podřipský muzejník, jehož redaktorem byl učitel František Kučera. Historie umístění Podřipského muzea Podřipskému muzeu v roce 1901 byla přidělena 1 místnost s chodbou ve druhém patře městské radnice. Nové místo však neodpovídalo potřebám muzea z důvodu nedostatku prostor k pořádání výstav a ke zbudování stálé expozice. Veřejnosti muzejní sbírky z těchto důvodů nebyly přístupné, přesto však nadále docházelo k rozšiřování sbírek. V roce 1919 došlo ke změně zásluhou lobkowiczkého archiváře a historika dr. Václava Chaloupeckého, který se zasadil o přidělení několika místností v přízemí roudnického zámku Podřipskému muzeu. Nacházelo se zde lapidárium, etnografická síň, archeologická expozice, místnost s cechovními předměty a numismatickou sbírkou, archiv, knihovna a pracovna kustoda. V polovině 30. let muzeum přestalo být podporováno městem a došlo k jeho rozpadu. V letech 1933 – 34 získalo muzeum mnohem větší prostory v přístavbě radnice a znovu zahájilo činnost. V roce 1933 zemřel prof. K. Rozum a vedení muzea se ujal prof. Josef Dobr, který se nadále věnoval sbírkotvorné činnosti. Místnosti na městském úřadě opět nedostačovaly a došlo k dalšímu stěhování, tentokrát opět do lobkowiczkého zámku, ale již do 12 místností, kde setrvalo muzeum až do r. 1950. Zámek poté připadl armádě a přes neúnavnou práci prof. Dobra byly sbírky alespoň z části důstojně zachráněny např. Národním muzeem či litoměřickým muzeem. Ostatní části byly rozděleny a provizorně uschovány na několika místech v Roudnici n. L. Tento proces vyvrcholil na přelomu 50. a 60. let 20. stol. zánikem instituce. Historie po roce 1989 V roce 1999 bylo Podřipské muzeum, přičiněním Společnosti pro obnovu Podřipského muzea, obnoveno a až do roku 2003 fungovalo nejprve ve třech později, ve dvou místnostech na Městském úřadě v Roudnici nad Labem. Prostory muzea však neumožňovaly rozsáhlejší a komplexnější muzejní aktivitu. V roce 2003 se muzeum přestěhovalo do budovy na Náměstí Jana z Dražic č.p. 101, kterou pro něj zajistilo vedení města Roudnice nad Labem. Konečně byla tedy této instituci, poprvé v její více než stoleté historii dána k dispozici její vlastní budova. Díky výše uvedenému zániku původního muzea však byla naprostá většina sbírek, za účelem jejich záchrany, převedena na okolní muzejní instituce avšak před tímto převodem byla již jejich část zcizena. Obnovené muzeum tedy nedisponovalo žádným sbírkovým fondem. Tento původní fond byl tedy formou dlouhodobých zápůjček za významné pomoci zejména litoměřického muzea a Národního muzea v Praze získán zpět a stal se základem obnovené muzejní sbírky. Expozice Dne 15. listopadu 2004 byla slavnostně otevřena první část stálé expozice, zaměřená zejména na historický vývoj Roudnice a okolí. Pro návštěvníky je zde připravena pravěká část zahrnující archeologické nálezy z Podřipska včetně modelu kostrového hrobu. Středověká část je věnována osídlení Roudnice. Novověká část expozice zachycuje život Lobkowiczů na Roudnici a ukázky z tvorby prof. Karla Rozuma. V únoru 2006 byly zpřístupněny výstavní prostory pro stálé i dočasné expozice v druhém patře muzea. V roce 2011 ve druhém patře muzea začala být budována nová expozice antické skulptury s názvem „Národy antického středomoří řeckýma očima“. Jedná se o výstavu sádrových replik originálních sochařských děl z 19. stol., jejichž originály lze nalézt v několika světových muzeích. Expozice je přístupná veřejnosti od dubna 2014 a patří k dlouhodobým projektům muzea. V ostatních částech muzea jsou několikrát ročně instalovány dočasné výstavy s regionální i nadregionální tématikou. Ostatní muzejní programy 1. Univerzita třetího věku (U3V) Činnost spadá pod UJEP Ústí nad Labem, výuka probíhá v prostorách Podřipského muzea od října 2014. Přehled nabízených studijních programů pro rok 2015 bude zveřejněn během jarních měsíců (více informací na tel. 146 878 192, 416 810 761 či na mailové adrese podripskemuzeum@seznam.cz). Předpokládaný termín k ukončení podání přihlášek je 31. červenec 2015! 2. Muzejní archiv Umístěn ve 2. patře muzea, přístupný široké veřejnosti po předchozí dohodě (tel.či mailem) s muzejní historičkou Mgr. Martinou Obrazovou. Služba není zpoplatněna! 3. Pravidelné schůzky roudnických Sběratelů platidel Schůzky se konají v prostorách Podřipského muzea od února 2014, přístupné široké veřejnosti, bez objednání. Termíny jsou vypsány na webových stránkách Podřipského muzea. 4. Komentované prohlídky stálých expozic Provádíme po předchozí objednávce pro min. počet 5 osob. Komentované prohlídky dočasných výstav dle aktuální nabídky na webových stránkách. 5. Prohlídky starého židovského hřbitova Komentované prohlídky provádíme po předchozí objednávce pro skupiny od 3 osob. Upozornění: Hřbitov není přístupný ve dny šábesu, vysokých a poutních svátků! Informace podá při objednávce pracovník muzea. Muži mají přístup na hřbitov pouze s pokrývkou hlavy.

Zaměření: vlastivědné

Vložit příspěvek

Diskusní příspěvky

žádné příspěvky
Žádná aktualita

Kontakty

Adresa:

Podřipské muzeum
Nám. Jana z Dražic 101
413 01 Roudnice nad Labem
GPS: 50.42635893848, 14.259904759841

Telefon:

+420416878192

Oficiální stránky muzea:

http://www.podripskemuzeum.cz


Výsledky hodnocení

Expozice a výstavy
4,7
Lidé v muzeu
4,7
Služby návštěvníkům
4,6
Doprovodné akce
1,4
Zobrazit všechna hodnocení muzea (7)
4,7
Celkový dojem z muzea

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.