Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Director´s Choice – Výběr ze sbírek

Uměleckoprůmyslové museum v Praze - historická budova (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)

15. 11. 2017 - 25. 03. 2018

Hlavní výstava k znovuotevření muzea po rekonstrukci představuje výběr nejvýznamnějších předmětů napříč celým sbírkovým fondem UPM.

Výstavou muzeum stručně představuje široké spektrum a význam sbírkového fondu, který vznikal od roku 1885, kdy bylo muzeum založeno. Je exkurzí historickým vývojem užitého umění a zároveň dějinami sběratelství a příběhy muzejních akvizic. Výstava bude prezentovat cca 300 exponátů od gotiky po 20. století. Navazuje jak na původní výběr pro poslední stálou expozici Příběhy materiálů, tak předjímá novou stálou expozici, která bude vytvářena v letech 2017 – 2020. 

Mezi vybranými exponáty je řada unikátů z muzejních sbírek, z nichž některé jsou v originále zpřístupněny po dlouhých letech nebo vůbec poprvé.  Vystavena je část Karlštejnského pokladu z poloviny 14. století včetně misky s ptáky, dokládající vysokou úroveň lucemburských zlatníků na pražském královském dvoře, nebo tzv. Thun-Hohensteinská alba, vzorníky platnéřských prací obsahující vyobrazení pozdně gotické a renesanční zbroje a brnění z 15. a 16. století. Tato dvě cenná alba byla dlouhá desetiletí považována zahraničními badateli za ztracená či zničená, vystavena na veřejnosti budou poprvé po více než osmdesáti letech. Vzácnými ukázkami budou připomenuty i práce rudolfinských dvorských mistrů, užité umění baroka a biedermeieru a nechybí ani reprezentativní exponáty moderní tvorby, včetně nejslavnějšího fotografického aktu Františka Drtikola Vlna z roku 1926. 

Jedním z impulsů, kromě původně připravované putovní výstavy pro USA Mistrovská díla z UPM, je projekt londýnského nakladatelství Scala Publishers, které vydává stejnojmennou publikaci Director’s Choice v několika světových jazycích. Tato edice představuje veřejnosti výběr provedený ředitelem/ředitelkou konkrétního muzea dle výběru nakladatelství. V tomto případě jde o vůbec první prezentaci českého muzea. Základní osu tematických kapitol výstavy tvoří 37 ředitelkou vybraných exponátů ze sbírek UPM, doplněné komentáři k socio-kulturním kontextům díla, tvůrcům a jejich době.

Výstavu doprovází rozsáhlý edukační program. 


Vyhledat muzeum


Aktuality

Kabinety. Mistrovská díla uměleckého řemesla manýrismu a baroka

07. 12. 2023 - 10. 03. 2024
Uměleckoprůmyslové museum v Praze - historická budova (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)

Kabinety 16. a 17. století patří k nejzajímavějším výkonům v historii uměleckého řemesla. Už prvotním posláním jako schrána pro uschování drahocenných předmětů a svým výrazně artistním charakterem se kabinet vymyká běžným kategoriím utilitárně podmíněného nábytkového umění. Jeho kořeny v různě modifikovaných podobách lze sledovat již ve vyspělých kulturách starověku. Přední místo zaujímal v luxusním mobiliáři panovnických dvorů evropského novověku. Svou vrcholnou roli sehrál v éře manýrismu a časného baroku, kdy se jako „Kunstkammer en miniature“ stal svébytným uměleckým dílem, reprezentujícím složitý myšlenkový svět idejí novověké přírodní filosofie. Čechy patřily ještě v období mezi světovými válkami k západoevropským zemím s nejvyšší koncentrací šlechtických historických sídel. Tato sídla tu přirozeně tvořila zázemí pro rozsáhlé sbírkové fondy, shromažďované po celé generace, jež byly, a dodnes namnoze jsou, organickou součástí evropského kulturního dědictví. Tragické události druhé světové války a krajně nešťastné poválečné politické uspořádání střední Evropy znamenalo pro České země náhlé zpřetrhání mimořádně bohatých kulturních tradic a společenských vazeb. Dosavadní vývoj se tak s koncem druhé světové války stal definitivně uzavřenou epochou. Historická sídla i se sbírkovými inventáři násilně převzal do vlastnictví stát a z nich velká část postupně přešla do odborné správy Státní památkové péče. I přes značné ztráty v čase společenského chaosu 40. a 50. let minulého století, spravuje v současnosti Národní památkový ústav úctyhodné množství někdejších aristokratických sídel s alespoň částečně dochovaným vybavením původním mobiliářem (z toho jen malá část byla v devadesátých letech navrácena v restitučních řízeních původním majitelům). K tomuto se řadí uměleckořemeslné sbírky několika muzejních institucí, jež vznikaly od konce 19. století z cílených nákupů, donací (a v poválečných letech případně i zařazením státních konfiskátů). Enable Ginger V tomto vzácném fondu historického mobiliáře vyniká poměrně obsáhlý soubor kabinetů jako typologicky a výtvarně výjimečný, dobově příznačný fenomén, nejen v oblasti historického nábytku, ale v rámci uměleckého řemesla vůbec. Cannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browserDisable in this text fieldRephraseRephrase current sentenceEdit in Ginger×

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.