Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Seznam muzeí

Národní galerie v Praze (Klášter sv. Anežky České …

5,0

Anežský klášter, bývalý klášter klarisek a minoritů a první konvent klarisek v Záalpí, patří k nejvýznamnějším gotickým stavbám Prahy. Klášter sv. Anežky České Anežský klášter, bývalý klášter klarisek a minoritů a první konvent klarisek v Záalpí, patří k nejvýznamnějším gotickým stavbám Prahy. Založila jej ve 30. letech 13. století přemyslovská princezna Sv. Anežka Česká (kolem 1211–1282), spolu se svým bratrem králem Václavem I. Do nově budovaného kláštera záhy vstoupila a žila zde v čele řeholní komunity až do své smrti. Prohlídkový okruh v přízemí mapuje historii jednotlivých částí unikátně dochovaného půdorysu středověkého kláštera. Přístupné jsou všechny význačné prostory, včetně oratoře sv. Anežky, Svatyně Salvátora a kostela sv. Františka s místem uložení ostatků krále Václava I.   Středověké umění v Čechách a střední Evropě Dlouhodobá expozice umístěná v patře klášterního komplexu prezentuje na více než dvou stech exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla proměny formy a funkce výtvarného díla během tří staletí. Exponáty provenienčně spjaté s českými zeměmi doplňují díla vytvořená v širším středoevropském regionu (zvl. Franky, Rakousy, Sasko, viz např. H. Pleydenwurff, A. Altdorfer, H. Hesse, L. Cranach st., ad.). V přízemí je instalována haptická expozice sochařských děl českého českého středověkého umění 13.–15. století. umění,  nabízející  ojedinělou hmatovou zkušenost s kopiemi význačných gotických památek (po dobu výstavy Tajemné dálky, symbolismus v českých zemích je haptická expozice nepřístupná).   Mezi špičkové exponáty instalace a poklady národního kulturního dědictví patří díla z období vlády Lucemburků – krále Jana, císaře Karla IV. a jeho synů (Mistr Michelské madony, Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře, díla tzv. krásného slohu) a umělecké práce spjaté s opětovným vzmachem českých zemí v době vlády Vladislava a Ludvíka Jagellonského (Mistr Svatojiřského oltáře, Mistr Puchnerovy archy, Mistr Litoměřického oltáře, Mistr Oplakávání ze Žebráku, Mistr Oplakávání ze Zvíkova, Monogramista IP).   PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ Informace a rezervace programů na tel: 221 879 216/225, e-mail:ak.educ@ngprague.cz   PROGRAMY PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST Pro skupiny včetně školních nabízíme komentované prohlídky výstavy / Cena: 600 Kč/ skupina do 20 osob + vstupné Rezervace / informace: ak.educ@ngprague.cz, tel. 221 879 216/225. Kompletní nabídku pořadů pro školy najdete ZDE.  

Přečíst více

Národní galerie v Praze (Palác Kinských)

5,0

Palác Kinských je významnou rokokovou stavbou v Praze na Staroměstském náměstí. Stojí na jeho východní straně poblíž pomníku Jana Husa, vedle Domu U kamenného zvonu. Roku 1949 se stal palác Kinských sídlem sbírky grafiky Národní galerie v Praze. Umění Asie (ze sbírek Národní galerie v Praze, 1. patro paláce Kinských) Palác Kinských na Staroměstském náměstí v Praze je od roku 2010 - po přesídlení ze Zámku Zbraslav - mimo jiné sídlem Sbírky umění Asie a Afriky Národní galerie v Praze. Kurátorky této sbírky připravily pro návštěvníky ucelenou přehlídku starého i současného umění Asie. V centru Prahy může návštěvník obdivovat expozici představující nejvýznamnější umělecké soubory archaického čínského umění, buddhistického sochařství, tibetské votivní obrazy zvané thankgy, islámskou keramiku a umění kovu, japonské dřevořezy a ilustrované knihy a starou i moderní čínskou malbu.    Sbírka umění Asie a Afriky NG v Praze Sbírka umění Asie a Afriky, jež v roce 2015 oslavila 63 let své existence v rámci Národní galerie v Praze, spravuje 13 574 předmětů původem z Japonska, Číny, Koreje, Tibetu, jižní a jihovýchodní Asie, islámské kulturní oblasti a Afriky. Vedle Náprstkova muzea, které je součástí Národního muzea, je Národní galerie jedinou veřejnou institucí zaměřující se na sbírání, studium a prezentaci asijského umění v České republice. Svým rozsahem a významem patří Sbírka umění Asie a Afriky k předním kolekcím podobného materiálu ve střední a východní Evropě. V západní Evropě bychom mohli najít paralely například v kolekcích institucí jako jsou Musée Cernuschi v Paříži, Museum für Ostasiatische Kunst v Berlíně, Museum für Ostasiatische Kunst v Kolíně nad Rýnem nebo Ashmolean Museum v Oxfordu. Od svého založení v roce 1952 pod vedením dr. Lubora Hájka Sbírka systematicky buduje soubory krásných i užitých umění výše zmíněných oblastí a rozšiřuje je cílenými nákupy, převody z jiných veřejných institucí, stejně jako odkazy a dary soukromých sběratelů. Zásadní význam Sbírky proto spočívá v tom, že relativně přesně dokumentuje obraz sběratelství asijského umění v českých zemích přibližně od poloviny 19. století do současné doby. Kulturní výměna a styky českých zemí s oblastmi východní Asie jsou také jedním ze stěžejních témat, jehož zpracovávání a prezentaci se Sbírka ve své odborné činnosti věnuje. Sídlem Sbírky je po přesídlení ze Zámku Zbraslav, kde byla její stálá expozice instalována v letech 1998–2009, nyní palác Kinských na Staroměstském náměstí. V prvním patře zde mohou návštěvníci shlédnout expozici představující nejvýznamnější umělecké soubory Sbírky, k nimž patří archaické čínské umění, buddhistické sochařství, čínské a japonské předměty užitého umění, tibetské votivní obrazy zvané thankgy, islámská keramika a umění kovu, japonské dřevořezy a ilustrované knihy a stará i moderní čínská malba. V prezentaci těchto souborů se Sbírka nesnaží o vyčerpávající historický či umělecko-historický přehled, nýbrž staví především na představení unikátních mistrovských děl jednotlivých kultur s poukazem na jejich původní společenský kontext na jedné straně a jejich recepci v evropském prostředí na straně druhé.

Přečíst více

Národní galerie v Praze (Schwarzenberský palác – S…

4,2

Schwarzenberský palác je jednou z nejkrásnějších renesančních staveb v Praze. Národní galerie zde představuje stálou expozici Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách Schwarzenberský palác Schwarzenberský palác je jednou z nejkrásnějších renesančních staveb v Praze a výraznou dominantou Hradčanského náměstí. Pro hraběte Jana ml. z Lobkovic postavil toto sídlo architekt Agostino de Galli v letech 1545 – 1567, kdy docházelo k obnově Pražského hradu po velkém požáru.   Palác, rozvržený do tří křídel obklopujících arkádový dvůr, je v mnohém ovlivněn italskými renesančními vzory. V jeho držení se postupně vystřídali Lobkovicové, císař Rudol II., Rožmberkové, Švamberkové, Eggenberkové a Schwarzenberkové, po nichž zůstal paláci jeho současný název. Stavba si z velké části uchovala původní renesanční podobu, a to nejen zvenčí, ale i zevnitř. Začátkem 18. století provedl barokní úpravy paláce Marcantonio Canevalle a později dle návrhu Antonia Erharda Martinelliho také Thomas Haffenecker. Na konci 18. a v první polovině 19. století proběhly klasicistní úpravy paláce a v 19. a 20. století dvě rozsáhlé obnovy sgrafitové výzdoby jeho fasády. Od roku 1910 sloužila budova výstavním účelům – nejprve jako Technické a později jako Vojensko historické muzeum. Po dokončené rekonstrukci objektu byla v březnu 2008 v jeho třech podlažích otevřena  stálá expozice Sbírky starého umění Národní galerie v Praze, nazvaná „Baroko v Čechách".   Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách Stálé expozice Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Vojenského historického ústavu v Praze Sochařská část expozice Od rudolfínského umění po baroko v Čechách je instalována v přízemí objektu. Zde rovněž najdeme malířské a sochařské „skicárium," přibližující dílenskou praxi barokních ateliérů. Ve 2. a 1. patře paláce je představena tvorba nejvýznamnějších umělců v rozpětí od pozdní renesance do konce 18. století. Klíčovým osobnostem Karla Škréty a Petra Brandla byly vyčleněny reprezentativní prostory paláce. V záměrné konfrontaci byly instalovány portréty Petra Brandla a Jana Kupeckého. Instalací obrazů podle bilaterální symetrie je připomenuta dobová obliba šlechtických obrazáren. V suterénu paláce byla v roce 2009 otevřena stálá expozice „Barokní umělecké řemeslo ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze", která návštěvníkovi představuje umělecké řemeslo středoevropského kulturního prostoru od manýrismu přelomu 16. a 17. století až po klasicismus. Naopak pod unikátním barokním krovem paláce byla v únoru 2011 zpřístupněna expozice nejcennějších historických zbraní z 15. až 19. století ze sbírek Vojenského historického ústavu nazvaná „Císařská zbrojnice." Součástí expozice je také Grafický kabinet, kde probíhají krátkodobé výstavy kreseb a grafických listů z rozsáhlého fondu Národní galerie.   Rudolfínské umění (H. von Aachen, B. Spranger, A. de Vries...) Barokní sochařství (J. J. Bendl, M. B. Braun, F. M. Brokof...) Barokní malířství (K. Škréta, M. L. Willmann, P. Brandl, J. Kupecký, V. V. Reiner, N. Grund...) Barokní umělecké řemeslo ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze (suterén paláce) V suterénu paláce Archeologická expozice a hmatová expozice Doteky baroka. Císařská zbrojnice (na půdě paláce). Expozici připravil Vojenský historický ústav Praha ve spolupráci s Národní galerií v Praze.       KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NA OBJEDNÁVKU Pro skupiny do 30 osob nabízíme komentované prohlídky včetně cizojazyčných. Objednávky nejméně dva týdny předem. Cena: česky 30 Kč za os. (21 – 30 os ve skupině), 600 Kč (skupina do 20 os) + vstupné, výklad v cizím jazyce 1200 Kč za skupinu do 15 osob nebo 1500 Kč za skupinu 16 - 25 os + vstupné   NAROZENINY V GALERII Narozeniny vašeho dítěte proběhnou netradiční formou – hosté se promění v postavy z uměleckých děl, hrají hry a věnují oslavenci vlastnoručně vyrobený dárek. Pro starší děti nabízíme programy „Slavnost bohů“ či „V urozené společnosti“, pro mladší „Zvířátka u Orfea“. Vhodné pro děti od 7 do 12 let. Rezervace: nutná alespoň měsíc předem                                                                                                                                  ÚKOLY A HÁDANKY PRO RODINY S DĚTMI „Návštěva v ptačí říši“ a „Cesta barokem s věrným přítelem“ K rodinné vstupence je možné u pokladny vyzvednout pracovní listy pro děti ve věku 3 –6 a7 – 11 let (zdarma) v rámci projektu Rodiny v Národní galerii.   HMATOVÁ EXPOZICE NEJEN PRO NEVIDOMÉ DOTEKY BAROKA Expozice odlitků barokních soch v suterénu paláce. Exponáty jsou opatřeny popiskami v Braillově bodovém písmu a ve zvětšeném černotisku. PROGRAMY Sochy veselé a smutné – budeme hádat, jaký výraz mají zobrazené tváře Povídání o sochách – co je volná socha, sousoší, reliéf… Matyáš Bernard Braun a jeho alegorie z Kuksu - o naší významné barokní památce. Na hmatovou prohlídku může navázat modelování v ateliéru. Rezervace: nejméně tři týdny předem  Z paláce do paláce - Netradiční oslava narozenin: v dobových kostýmech budeme cestovat mezi starými paláci, zatancujeme si, vyrobíme šperk a zúčastníme se slavnostní hostiny. Rezervace na: tel.233081720, ssueduc@ngprague.cz  

Přečíst více

Národní galerie v Praze (Šternberský palác – Sbírk…

0,0

Barokní Šternberský palác řadící se mezi nejvýznamnější díla české architektury patří Národní galerii již od roku 1947. K vidění je zde stálá expozice Evropské umění od antiky do závěru baroka. Kromě renesančního Schwarzenberského a klasicistního Salmovského zdobí Hradčanské náměstí i barokní Šternberský palác. Ten se řadí mezi nejvýznamnější díla české architektury nastupujícího vrcholného baroka. Vznikl díky hraběti Václavu Vojtěchovi ze Šternberka, jenž se rozhodl vystavět nový palác. Stavba tak byla zahájena v roce 1698, totožnost jejího architekta však není dodnes známa. Spekuluje se nad světově známými barokními architekty Kryštofem Dienzenhoferem, Janem Blažejem Santini-Aichelem či Giovanni Battistou Alliprandim. Roku 1811 koupila palác od Leopolda ze Šternberka Společnost vlasteneckých přátel umění a po několik následujících let byl stavebně upravován pro galerijní potřeby. Sbírky Společnosti byly pro veřejnost zpřístupněny v roce 1814. Následujících mnoho let se Šternberskému paláci měnili jeho majitelé, až do té doby, kdy roku 1947 připadl Národní galerii. V současnosti je zde vystavována stálá expozice Evropské umění od antiky do závěru baroka. Stálá expozice zahrnuje široké spetrum uměleckých děl. Návštěvníci mohou zhlédnout kolekci německého a rakouského malířství 15. – 18. století, italské mění 14. – 18. století, nizozemské umění 15. – 16. století, španělské umělce 16. – 18.století, francouzské malířství 17. – 18. století, vlámské a holandské umění 16. – 18. století. Vystaveny jsou mimo jiné i díla slavných umělců jako G. B. Tiepola, El Greca, F. Goyi, P. P. Rubense, H. Holbeina či A. Dürera.    

Přečíst více

Národní galerie v Praze (Veletržní palác – Sbírka …

4,5

VELETRŽNÍ PALÁC Veletržní palác, klenot české funkcionalistické architektury, je místem, kde se divákovi představuje unikátní soubor českého i zahraničního moderního a současného umění. Jen v rámci stálých expozic je na ploše 13 500 m2 v invenčním architektonickém řešení prezentováno více než 2 000 exponátů mimořádné umělecké hodnoty. Sbírka francouzského a evropského umění, obsahující jedinečná díla nejzvučnějších jmen jako Pablo Picasso, Georges Braque, Auguste Renoir, Vincent van Gogh, Gustav Klimt a mnohých dalších, je sama o sobě pojmem. Postupné budování této kolekce mělo zásadní podíl na formování naší novodobé kultury a výtvarného myšlení. Rozsáhlá expozice českého umění 20. a 21. století je koncipována s důrazem na tvorbu klíčových uměleckých osobností a na konfrontaci jednotlivých směrů a vývojových tendencí. České umění je osvětleno v těch kvalitách, které zakládají jeho světovost a současně ukazují specifika výtvarné kultury vzniklé v srdci Evropy. Obraz doby dokreslují ukázky architektury, nábytku, uměleckého řemesla, designu a scénografie. Nechybí ani fotografie, kresby a grafiky, soustředěné v grafických kabinetech. Dalším magnetem jsou krátkodobé výstavy nejrůznějšího tématického zaměření. Ve sféře současného umění je cílem zrcadlit co nejširší spektrum současných snah a trendů. Sbírka moderního a současného umění ve Veletržním paláci je integrální součástí českého kulturního dědictví, svým významem a uměleckým bohatstvím poutající (i díky bohatým doprovodným programům) domácí i zahraniční návštěvníky všech věkových kategorií. 5. patro  ° Krátkodobé výstavy  4. patro ° Česká moderna I, 1890-1930 Poutavý příběh českého moderního umění začíná v rámci ucelenosti a vývojových souvislostí poukazem na jeho genezi již od poloviny 19. století. Představena jsou díla od Viktora Barvitia, Soběslava Hippolyta Pinkase, Karla Purkyně, jejichž dílo předznamenávalo úkoly, které řešily další umělecká pokolení, autoři generace Národního divadla, reprezentující ideu vlastenectví (F. Ženíšek, J. V Myslbek, V. Hynais, J. Schikaneder ad.), tvůrci secesně-symbolistních vizí (A. Mucha, M. Pirner, F. Bílek ad.). Zakladatelská generace českého moderního umění je reprezentována jmény Antonína Slavíčka, Antonína Hudečka, Jana Preislera, Maxe Švabinského ad. Jednou z nejvýznamnějších částí stálé expozice je prezentace rozsáhlého souboru děl Františka Kupky, zachycující jeho svébytnou cestu od symbolismu k abstrakci, která dala formám nové významy. Jedná se o nejucelenější kolekci Kupkova díla na světě. Na ochozu a v respiriu se nachází expozice architektury a užitého umění 19. století. Nenechte si ujít: Karel Purkyně, Umělcovy děti, 1868  Jakub Schikaneder, Vražda v domě, 1890 Alfons Mucha, Podobizna Josephine Crane-Bradley jako Slavie, 1908 Josef Václav Myslbek, Hudba, 1907-1912 Antonín Slavíček, Eliščin most, 1906 Jan Preisler, Obraz z většího cyklu, 1902 František Kupka, Dvoubarevná fuga (Amorfa), 1912 František Kupka, Vertikální plány III, 1912-1913  3. patro ° Česká moderna II, 1900-1930 ° Francouzské umění 19. a 20. století Česká moderna II, 1900-1930 První část expozice českých avantgard 1. třetiny 20. stol. je věnována monografickým profilům představitelů tzv. generace Osmy a Skupiny výtvarných umělců. Tvorba Emila Filly, Bohumila Kubišty, Antonína Procházky, Otakara Kubína, Otty Gutfreunda zachycuje provázanost expresivních tendencí s úsilím o jasný, konstruktivní řád kubismu. Samostatný prostor je vyhrazen uplatnění kubismu v architektuře, designu a užitém umění, jako výraznému českému specifiku. Reprezentativními soubory je představeno dílo umělců skupiny Tvrdošíjní (Jan Zrzavý, Václav Špála. Josef Čapek, Rudolf Kremlička), zformované na počátku první světové války, citlivě vyvažující tradici a moderní tvůrčí vidění. Rezonance sociálního cítění ve 20. letech je zachycena v žánru sociálně-civilistní malby a plastiky. Ochoz je věnován prezentaci architektury, scénografie a průmyslového designu 1900 1930. Samostatnou pozornost zaslouží expozice stylu Art deco v respiriu. Nenechte si ujít: Otto Gutfreund, Úzkost, 1911-12 Emil Filla, Čtenář Dostojevského, 1907 Emil Filla, Salome, 1911-12 Bohumil Kubišta, Svatý Šebestián, 1912 Antonín Procházka, Zátiší – Kytice růží, 1921 Jan Zrzavý, Kleopatra, 1942-1957 Josef Čapek, Černošský král, 1920 Rudolf Kremlička, Před zrcadlem, 1926 Václav Špála, Na Otavě před bouří, 1929 Francouzské umění 19. a 20. století Sbírka francouzského umění představuje významný, reprezentativní soubor malířských a sochařských děl A. Rodina, E. Delacroixe, francouzských krajinářů C. Corota, Th. Rousseaua, impresionistů C. Moneta, C. Pissarra, A. Renoira a umělců, kteří otvírali cestu modernímu umění: P. Cézanna, P. Gauguina, V. van Gogha či G. Seurata. Dále pak unikátní kubistická díla P. Picassa, G. Braqua  a tvorbu autorů utvářející se zejména v pařížském prostředí20. a30. let 20. století – A. Deraina, M. Chagalla, P. Bonnarda, M. Vlamincka, sochařů Ch. Despiaua, H. Laurense a dalších.  Nenechte si ujít: A. Renoir, E. Delacroix, A. Rodin, V. van Gogh, P. Gauguin, P. Picasso       2. patro ° Česká moderna III (od roku 1930) ° České současné umění Díla Jindřicha Štyrského a Toyen manifestují postupný přerod artificialismu v poetiku surrealismu. Imaginativní tvorba 30. let, volně se k surrealismu vážící, je zastoupena díly Františka Janouška, Josefa Šímy, Vincence Makovského ad. Tradiční hranice sochařského projevu překročil ve svých světelně-kinetických realizacích Zdeněk Pešánek. Samostatné úseky jsou věnovány abstraktním tendencím 30. let či avantgardní fotografii. Období čtyřicátých let zastupují např. práce autorů Skupiny42 avýrazných solitérů (Z. Rykr, K. Černý, A. Diviš ad). „Obnovenou modernu“ 50. let reprezentují díla Mikuláše Medka, Libora Fáry, Zbyňka Sekala ad. Další části expozice mapují výtvarné tendence od 60. let do současnosti (např. Informel, Akční umění, Nová citlivost, Česká groteska, postmoderna). Na ochozu se divák seznámí s prezentací architektury, scénografie, designu a vybraných děl výtvarného umění od roku 1980 do současnosti. Respirium je věnováno aktuální výtvarné tvorbě. Nenechte si ujít: Toyen, Fjordy, 1928,  Jindřich Štyrský, Z mého deníku, 1933,  Josef Šíma, Torzo v krajině, 1932 Karel Černý, Oplakávání, 1945 Mikuláš Medek, Velké jídlo, 1951-1956 Karel Nepraš, Velký dialog, 1966 Karel Malich, Kavárna – sedím, dívám se, pootočil jsem hlavu, 1979-1983 Milan Knížák, Stůl – nestůl, 70. léta 20. stol. Michael Rittstein, Karkulka, 1986 Ivan Kafka, O mohoucí nemohoucnosti, 1989-1995   1. patro ° Mezinárodní umění 20. a 21. století ° Krátkodobé výstavy Expozice  Mezinárodního umění20. a21. století prezentuje z velké části tvorbu rakouských a německých umělců do roku 1940 – G. Klimta, E. Schieleho,  M. Pechsteina, K. Schmidt-Rottluffa, O. Kokoschky. Dále tvorbu německo-českých umělců E. Orlika, W. Hablika, A. Brömseho, M. Kopfa. V souboru vynikají expresivní díla E. Muncha. Ruskou avantgardu zastupují malby A. Lentulova a Roberta Falka. Soubor španělských umělců je reprezentován malbou J. Miróa, O. Domíngueze, F. Borese, A. Clavého, A. Tàpiese, sochařskými díly H. Moora, G. Manzúa.  K pozdějším  akvizicím ze 70. let náleží např. díla L. Fontany, A. Perilliho, M. Raysse. Z posledních nákupů a darů po roce 1989 je třeba uvést B. Buffeta, J.  Beyuse, B. Vautiera, dále soubor obrazů skupiny New New Painters  nebo čínského umělce Qia Ga. Nenechte si ujít: G. Klimt, E. Schiele, E. Munch, O. Kokoschka, J. Miróa A. Tàpies, H. Moora. Mezanin ° Krátkodobé výstavy Přízemí  ° Krátkodobé výstavy

Přečíst více

Národní galerie v Praze

3,7

Přečíst více

Národní galerie v Praze (Valdštejnská jízdarna)

0,0

Jízdárna se nachází v zahradě komplexu raně barokního paláce, který pro Albrechta z Valdštejna vybudovali italští architekti Andrea Spezza a Nicolo Sebregondi. Po náročné rekonstrukci v roce 2000 byla jízdárna opět zpřístupněna veřejnosti a je využívaná pro konání sezónních výstav Národní galerie.

Přečíst více

Národní galerie v Praze (Zámek Fryštát)

0,0

Sbírka umění 19. století otevřela v roce 2003 reprezentativní expozici Českého umění 19. století v Karviné-Fryštátu, v objektu zvaném Lottyhaus. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout expozici umění 19. století, která představuje práce nejvýznamnějších reprezentantů českého umění předminulého věku. Kolekce padesáti obrazů a plastik zahrnuje díla od období klasicismu až po umělecké proudy konce 19. století. Diváci v prostorách Lottyhausu najdou práce představitelů rané romantické krajinomalby Antonína Mánesa, Augusta B. Piepenhagena a Josefa Navrátila, dále žáků Haushoferova krajinářského ateliéru pražské Akademie Aloise Bubáka, Adolfa Kosárka a Julia Mařáka i nejvýznamnějšího zástupce francouzského plenérového realismu u nás Antonína Chittussiho. Náladovou krajinomalbu přelomu století ovlivněnou impresionismem a pointilismem reprezentují plátna Antonína Hudečka a Antonína Slavíčka. Umění portrétu je představeno vynikajícími plátny Antonína Machka, Josefa Mánesa, Karla Purkyně a Jaroslava Čermáka. Žánrovou malbu zastupuje barevně brilantní studie Josefa Navrátila, druhorokokový námět Josefa Mánesa, realistický pohled do interiéru Soběslava H. Pinkase a další. Své místo zde má i umělecká generace Národního divadla v pracích takových osobností jako Mikoláš Aleš, Václav Brožík, Julius Mařák a František Ženíšek. Umělecké proudy a směry konce 19. století reprezentují práce Maxmiliána Pirnera, Jakuba Schikanedera a Jana Preislera. Ze sochařů zde zastoupených jmenujme Josefa Václava Myslbeka, Bohuslava Schnircha, Františka Bílka, Quido Kociána, Stanislava Suchardu, Bohumila Kafku a Josefa Mařatku.

Přečíst více

Národní galerie v Praze (Salmovský palác)

5,0

Salmovský palác (též zvaný malý Swarzenberský) je nepřehlédnutelnou dominantou Hradčanského náměstí. SALMOVSKÝ PALÁC Salmovský (též zvaný malý Schwarzenberský) palác je klasicistní trojkřídlá budova palácového typu s čestným dvorem na Hradčanském náměstí. Stavbu nechal provést v letech 1800 až 1811 pražský arcibiskup Vilém Florentan, kníže Sal-Salm podle návrhu Františka Pávíčka (Pawitschka) na místě, kde před tím stálo několik menších šlechtických sídel. Původně se mělo jednat o luxusní bytový dům, jenž od roku 1811 náležel Schwarzenberkům, kteří jej spojili se sousedním Schwarzenberským palácem. Novodobá historie paláce vedla k jeho devastaci, až v roce 2004 převzala objekt Národní galerie v Praze, která palác zrekonstruovala pro potřeby své expozice a navázala tak na rekonstrukci vedlejšího Schwarzenberského paláce. Do prostoru dvora mezi paláci byla na základě mezinárodní architektonické soutěže provedena vestavba vstupního objektu. Na konci roku 2011 byla rekonstrukce završena kolaudačním souhlasem s užíváním. Umění 19. století od klasicismu k romantismu Sbírka umění 19. století Národní galerie v Praze otevřela v rekonstruovaném Salmovském paláci na Hradčanském náměstí novou expozici umění 19. století, která představuje nejvýznamnější díla malířství a sochařství období od klasicismu k romantismu. Vybraná kolekce, doplněná o reprezentativní zápůjčky z významných institucí a soukromých sbírek, je koncipovaná v chronologické linii do stylových, tematických a autorských celků. České umění bylo nedílnou součástí středoevropského uměleckého prostoru a jeho východiska, kritéria i hodnocení byla úzce spojena nejen s uměleckou scénou, ale i s institucemi ve Vídni i v německých uměleckých centrech. Z těchto důvodu jsou integrální součástí expozice též plátna německých a rakouských tvůrců. Představený umělecký soubor svým charakterem i drobnějšími formáty dokonale souzní s prostory klasicistního paláce i s vybavením jeho interiérů. Návštěvníci se mohou těšit na nejvýznamnější obrazy Františka Tkadlíka, Antonína Machka, Josefa Navrátila, Augusta Piepenhagena nebo reprezentativní kolekci malířské rodiny Mánesů v čele s pracemi Josefovými. Haushoferovu krajinářskou školu pražské Akademie reprezentují plátna Adolfa Kosárka, Bedřicha Havránka a dalších, díla studentů Rubenovy školy historické malby provedou diváka naší i evropskou historií. Rakouské a německé umění zastupují slavné malby Caspara Davida Friedricha, Carla Spitzwega, Christiana Morgensterna, Carla Rottmanna, Friedricha Amerlinga nebo Ferdinanda Georga Waldmüllera, dokládající vzájemné umělecko-kulturní vztahy. V širším výběru je zastoupena také sochařská tvorba našich nejlepších autorů – Václava Prachnera, Václava Levého, bratří Josefa a Emanuela Maxů a dalších. Prostory v přízemí Salmovského paláce jsou vyčleněné na proměnné výstavní projekty. Návštěvníci zde najdou také studijní depozitář, kde mohou v rámci speciálních programů lektorského oddělení nahlédnout do zákulisí galerijní práce a uvidí umělecká díla v instalaci na sítích tak, jak se nacházejí v našich depozitářích. Velký prostor zde má také interaktivní studio lektorského oddělení, doplněné přednáškovou místností a ateliérem. Senioři si mohou zapůjčit lehké mobilní židličky, které jim zpříjemní prohlídku nové expozice. Druhou část sbírkové prezentace, nazvanou Umění 19. století od realismu k moderně, připravujeme na jaro 2015 do čtvrtého patra Veletržního paláce. V rekonstruované expozici představíme díla umělců, kteří za svým vzděláním a inspiracemi směřovali již do Paříže, jež se ve druhé polovině 19. století stala evropským uměleckým centrem. Vedle již vystavených prací realistů Karla Purkyněho, Soběslava H. Pinkase a Viktora Barvitia zhlédnou diváci také díla Antonína Chittussiho, Jaroslava Čermáka, umělců generace Národního divadla Václava Brožíka, Vojtěcha Hynaise či Julia Mařáka. Tvůrci konce 19. století budou zastoupeni pracemi Maximiliana Pirnera, Beneše Knüpfera a Jakuba Schikanedera. Závěr expozice tvoří plátna žáků Mařákovy krajinářské školy v čele s Antonínem Slavíčkem.  

Přečíst více

Národní kulturní památka Vyšehrad (Cihelná brána, …

0,0

Empírová Cihelná brána, zvaná též Nová. Dal ji postavit pražský místodržící Karel Chotek v souvislosti s vybudováním nové komunikace v letech 1841-1842. Stálá historická expozice Pevnost Vyšehrad v dějinách pražského opevněnív Cihelné bráně si klade za cíl prezentovat vývoj pevnosti Vyšehrad v kontextu historie pražského opevňovacího systému.

Přečíst více

Národní muzeum (Národopisné muzeum Národního muzea…

4,2

Národní muzeum není jen jedna budova! I Národopisné muzeum je Národní muzeum. Národopisná expozice Národního muzea E-mail: narodopis@nm.cz Telefon: 257 214 806 Kde nás najdete: Letohrádek Kinských Kinského zahrada 98 150 00, Praha 5 Spojení: Tram. 6, 9, 12, 20 zast. Švandovo divadlo Bus. 176 zast. Kobrova, nebo Švandovo divadlo Zajímají Vás lidové zvyky a tradice? Jak se lidé oblékali, jak bydleli, co jedli, s čím si hráli? Čeho se naši předci báli a čemu věřili? Chcete vědět, kdo jedl z koutního hrnce a k čemu bylo trdlo? Pak navštivte Musaion – Národopisné oddělení Národního muzea, které spravuje na 200 000 sbírkových předmětů. Ty nejzajímavější si můžete prohlédnout v národopisné expozici, která získala ocenění České národopisné společnosti za rok 2005 a v roce 2007 byla nominovaná na cenu Evropské muzeum roku. A to není všechno. Během roku můžete v Musaionu shlédnout řadu výstav, folklorních koncertů a expozičních řemeslných dílen. Také se můžete účastnit nejrůznějších výtvarných dílen a workshopů. Klasicistní letohrádek Kinských, sídlo Musaionu, byl postaven v letech 1827-1831 architektem Heinrichem Kochem. Po prohlídce Musaionu lze navštívit unikátní roubený kostel sv. archanděla Michaela ze 17. století, převezený do Prahy z Podkarpatské Rusi a přehlédnout si dřevěnou zvoničku z Valašska a barokní boží muka ze Žižkova.

Přečíst více

Národní muzeum (České muzeum hudby)

4,4

Národní muzeum není jen jedna budova! I České muzeum hudby je Národní muzeum. Stálá expozice Člověk - nástroj - hudba E-mail: c_muzeum_hudby@nm.cz Telefon: 257 257 757 Kde nás najdete: České muzeum hudby Karmelitská 2, 118 01 Praha 1 Spojení: Tram: 12, 20, 22 zast. Hellichova České muzeum hudby - hudební expozice Národního muzea se nachází v bývalém barokním kostele sv. Máří Magdaleny, který v období vrcholného a pozdního baroka patřil k ozdobám Malé Strany. Muzeum představuje přes 400 hudebních nástrojů, a to nejen jako jedinečné doklady řemeslné a umělecké zručnosti, ale rovněž jako základní prostředky mezi člověkem a hudbou. V Českém muzeu hudby se lze seznámit i se způsoby, jak se na jednotlivé nástroje hrálo a při jakých společenských příležitostech byly používány. K dispozici jsou slucházka pro poslech originálních nahávek. Pro dětské návštěvníky je připraven speciální průvodce s hádankami a úkoly. České muzeum hudby připravuje pravidelné sezónní výstavy a krátkodobé výstavky věnované jubilujícím hudebním skladatelům a jejich dílu.

Přečíst více

Národní muzeum (Muzeum Antonína Dvořáka)

4,2

Národní muzeum není jen jedna budova! I Muzeum Antonína Dvořáka je Národní muzeum. České muzeum hudby - Muzeum Antonína Dvořáka E-mail: a_dvorak_museum@nm.cz Telefon: 224 918 013 Fax: 224 923 363 Kde nás najdete: Ke Karlovu 20 Praha 2, 120 00 Spojení: Tram: 4, 10, 16, 22 zast. Štěpánská Bus: 291 zast. Kateřinská, nebo Na Bojišti   Barokní letohrádek Amerika v Praze na Karlově, postaven v letech 1717 až 1720 podle projektu Karla Ignáce Dientzenhofera. V expozici Cesty Antonína Dvořáka je veřejnosti představen skladatelův klavír a další nábytek z jeho osobního majetku. Zahrada muzea je vyzdobena plastikami z dílny Matyáše Bernharda Brauna. V sále muzea, v 1. patře, se konají pravidelné koncerty. Pravidelné sezónní výstavy.

Přečíst více

Národní muzeum (Muzeum Bedřicha Smetany)

4,5

Národní muzeum není jen jedna budova! I Muzeum Bedřicha Smetany je Národní muzeum. České muzeum hudby - Muzeum E-mail: b_smetana_muzeum@nm.cz Telefon: 222 220 082, 723 555 437 Kde nás najdete: Novotného lávka 1 110 00 Praha 1 Spojení: Tram: 17, 18 zast. Staroměstská, nebo Karlovy lázně   Muzeum hudebního skladatele Bedřicha Smetany (1824-1884) bylo založeno v roce 1926. Nachází se na Vltavském břehu u Karlova mostu, v budově Staroměstské vodárny. Základ jeho sbírek tvoří Smetanova pozůstalost - rukopisy většiny skladeb, korespondence, dokumenty, deníky, kresby, portréty a osobní památky. Současná stálá expozice podává ucelený průřez skladatelovým plodným životem a dílem. Dokumenty k jeho stěžejním dílům jsou umístěny na zvláštních notových pultech, které lze od dirigentského pultu ozvučit laserovou taktovkou.

Přečíst více

Národní muzeum (Památník Bedřicha Smetany)

4,0

Národní muzeum není jen jedna budova! I Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích je Národní muzeum. E-mail: jabkenice_smetana_pamatnik@nm.cz Telefon:  326 389 127, 724 412 279 Kde nás najdete: Památník Bedřicha Smetany - Jabkenice 294 45 Jabkenice Spojení: Autem směr Praha – Mladá Boleslav. Autobusem přes Mladou Boleslav Vlakem přes Nymburk do Luštěnic, odtud pěšky procházkou Jabkenická myslivna v blízkosti rozsáhlé obory s krásnými přírodními sceneriemi byla původně sídlem lesního úřadu knížat Thurn-Taxisů. Od r. 1875 zde působil zeť Bedřicha Smetany Josef Schwarz, manžel jeho dcery Žofie. U nich prožil hluchý Smetana se svou rodinou poslední léta života (1875-1884) a vznikla zde i řada jeho nejvýznamnějších děl. Nová, v pořadí čtvrtá stálá expozice, otevřená v r. 2003, je věnována jabkenickému období Smetanova života. Obrazovými a písemnými dokumenty i řadou osobních a rodinných předmětů přibližuje život Smetanovy rodiny i rodiny Žofie a Josefa Schwarzových v Jabkenicích a kontakty B. Smetany s Mladoboleslavskem ještě před jeho příchodem do Jabkenic a dokumentuje Smetanovu tvorbu jabkenického období – především její provozování a šíření na koncertech, operních scénách a prostřednictvím hudebních vydavatelství v Čechách i v zahraničí. Jádrem expozice jsou interiéry Smetanovy pracovny a rodinného salónu zrekonstruované podle dobových svědectví a zařízené zčásti i původním dochovaným nábytkem ze Smetanovy rodiny a dalšími autentickými památkami. V sále s malou galerií obrazů skladatelova vnuka Zdeňka Schwarze je možný nerušený poslech Smetanových skladeb dle vlastního výběru. Od r. 2004 jev Památníku nainstalována zrestaurovaná opona jabkenických ochotníků namalovaná v r. 1877 skladatelovou manželkou Betty Smetanovou.

Přečíst více

Národní muzeum (Památník Jaroslava Ježka)

5,0

Národní muzeum není jen jedna budova! I Památník Jaroslava Ježka je Národní muzeum. České muzeum hudby - Památník Jaroslava Ježka E-mail: marketa_kabelkova@nm.cz Telefon: 257 257 777, 237 327 285 Kde nás najdete: Kaprova 10 110 00 Praha 1 Spojení: Metro: stanice Staroměstská Tram: 17, 18, zast. Staroměstská Původní Ježkův pokoj v soukromém bytě. Zařízení interiéru ve stylu funkcionalismu na přání skladatele navrhl jeho přítel, architekt František Zelenka, který byl též autorem scénických návrhů pro Osvobozené divadlo. Modrý pokoj, stejně jako ucelený soubor dokladů Ježkova tvůrčího odkazu, zůstal uchován díky péči skladatelovy matky Františky Ježkové a sestry Jarmily Strnadové. K vidění je zde mimo jiné také originální Ježkův klavír, knihovna a diskotéka.

Přečíst více

Národní muzeum (Památník Josefa Suka)

0,0

Národní muzeum není jen jedna budova! I Památník Josefa Suka v Křečovicích je Národní muzeum. České muzeum hudby - Památník Josefa Suka v Křečovicích E-mail: museum_musicale@nm.cz Telefon: 257 257 727 Kde nás najdete: Památník Josefa Suka Křečovice, čp. 3 257 56 Křečovice Spojení: Vlak, Směr: Praha - Benešov - Sedlčany Památník Josefa Suka (1874-1935) se nachází v domku, který nechal postavit skladatelův otec v roce 1895, aby zde jeho syn, tehdy již proslulý člen Českého kvarteta, mohl pobývat po náročných koncertních cestách. Do Křečovic také za Sukem přijížděli jeho přátelé, například Antonín Dvořák či Václav Talich. Expozice mapuje skladatelův soukromý i pracovní život. Řada vystavených dokumentů je rovněž spojena s uměleckou činností Českého kvarteta, v němž Josef Suk působil téměř čtyřicet let. Památník byl znovu otevřen po rekonstrukci v roce 2008. Ve dvou místnostech je vystaven původní nábytek. V pracovně dominují Sukův klavír zn. Bösendorfer, psací stůl, obrazy a plastiky, včetně sochy Josefa Suka od sochaře české secese Františka Bílka. V salónu osloví návštěvníky rodinná galerie, sbírka porcelánu, medaile a drobné předměty, které si Josef Suk přivážel jako suvenýry z cest po celé Evropě. Expozice ve zbývající části památníku je věnována Českému kvartetu a Sukovu skladatelskému dílu. Doplněna je promítáním krátkého animovaného filmu.  

Přečíst více

Národní muzeum (Národní památník na Vítkově)

4,8

Národní muzeum není jen jedna budova! I Národní památník na Vítkově je Národní muzeum. E-mail: oncd@nm.cz Telefon: 22 781 676 Ke nás najdete: Národní památník na Vítkově U Památníku 1900 130 00 Praha 3 Spojení: Od Ohrady parkem 1400 m Tram: Bus 133, 136, 207 zast. Ohrada Tram. 9, 10, 16 zast. Biskupcova Tram. 1, 9 zast. Ohrada Od Muzea Armády České republiky Bus 133, 175, 207 zast. U Památníku   Národní pamatník na Vítkově byl postaven v rozmezí let 1928 až 1938 k poctě československých legionářů podle projektu architekta J. Zázvorky. Expozice Křižovatky české a československé státnosti zachycuje nejvýznamnější zlomy v našich dějinách 20. století. Pro expozici bylo vybráno pět důležitých mezníků: vznik Československé republiky 1918, období Mnichova v roce 1938 a zánik Československa v roce 1939, obnovení Československa v roce 1945 a komunistický převrat v roce 1948, vznik československé federace v roce 1968 a pád komunismu v roce 1989, který následoval rozpad Československa v roce 1992. Expozice Laboratoř moci v podzemích prostorách Památníku, které byly vybudovány v 50. letech 20. století jako zázemí pro péči o mumifikované tělo Klementa Gottwalda, připomíná nejenom samotnou osobu prvního poúnorového dělnického prezidenta Klementa Gottwalda, ale - v náznaku - i komunistickou propagandu a období režimu 50. let 20. století ve svých nejhorších totalitních projevech.

Přečíst více

Národní muzeum (Lapidárium Národního muzea)

4,8

Národní muzeum není jen jedna budova! I Lapidárium je Národní muzeum. E-mail: lapidarium@nm.cz Telefon: 233 375 636 Kde nás najdete: areál Výstaviště Výstaviště 422 170 00 Praha 7 Spojení: Tram. 12, 17, 24 zast. Výstaviště Holešovice Lapidárium Národního muzea, pro veřejnost poprvé otevřené v roce 1905 a v roce 1995 zařazené mezi deset nejkrásnějších muzejních expozic v Evropě, představuje v jednotlivých sálech v chronologickém sledu kamenosochařské památky Prahy a Čech od konce 11. do konce 19. století. Vystavovaná díla vznikala v rukou obyčejných kameníků i průměrných až špičkových sochařů. Návštěvníci mají možnost seznámit se se způsobem těžby, s užitím a zpracováním hornin využívaných pro kamenosochařské práce as péčí o poškozené kamenné artefakty. Expozici doplňují unikátní dřevěné záklopové stropy, ve většině případů malované, datované do období pozdní gotiky až pozdního baroka, získané z domů Prahy asanovaných na přelomu 19. a 20. století.

Přečíst více

Národní muzeum (Památník Františka Palackého a Fra…

0,0

Národní muzeum není jen jedna budova! I Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra je Národní muzeum. E-mail: pamatnik_palackeho@nm.cz Telefon: 233 375 636 Kde nás najdete: Památník F. Palackého a F. L. Riegra Palackého 7 110 00 Praha 1 Spojeni: Metro A, stanice Můstek Metro B, stanice Můstek Tram: 3, 9, 14, 24 zast. Václavské nám., nebo Vodičkova Byt Františka Palackého (1798-1876) a Františka Ladislava Riegra (1818-1903) uchovává původní životní a pracovní prostředí těchto výrazných osobností 19. století. V tomto bytě však žili a pracovali předtím i potom také další členové rodiny. Interiér se tak postupně rozrůstal a obohacoval o nové předměty, docházelo i ke změnám, vyvolaným životními potřebami jeho obyvatel. V současnosti je zpřístupněna Palackého pracovna, Riegrova pracovna, salon, předpokoj a menší místnost s etnografickými sbírkami Libuše Bráfové, vnučky Palackého. V prvním patře rokokového Mac Nevenova paláce se v pěti místnostech představuje domácnost pěti generací od šlechticů po zámožné měšťany. K unikátně dochovanému původnímu zařízení bytu patří společenský a hudební salón, jídelna, ložnice a pracovny historika Františka Palackého a jeho zetě, právníka, politika a encyklopedisty Františka Ladislava Riegra. Pozoruhodné sbírky umělecké, historické a rodové portréty 19. století obsahují mimo jiné obrazy Josefa Mánesa, Julia Mařáka či sochy Josefa Václava Myslbeka a nábytek od klasicismu a biedermeieru až po secesi. V samostatném pokoji je vystavena kolekce nábytku, plastiky, keramiky a skla z národopisné sbírky Riegrovy dcery Libuše Bráfové a její společnosti, do níž patřila například výtvarnice Zdenka Braunerová. V době prohlídek si návštěvníci mohou zakoupit pohlednice, turistickou známku a celobarevného průvodce památníkem s rodokmenem Palackých a Riegrů.

Přečíst více

Národní muzeum (Zámek Vrchotovy Janovice)

0,0

Národní muzeum není jen jedna budova! I zámek Vrchotovy Janovice je Národní muzeum. E-mail: vrchotovyjanovice@nm.cz Telefon: 317 835 181, 724 412 256 Kde nás najdete: Zámek Vrchotovy Janovice Zámek 257 53 Vrchotovy Janovice Spojení: Vlak: Praha - Olbramovice - Vrchotovy Janovice Bus: Praha - Sedlčany - Vrchotovy Janovice Předchůdcem dnešního pečlivě rekonstruovaného romantického novogotického zámečku byla středověká vodní tvrz pánů z Janovic, přestavěná v 18. století na barokní sídlo hrabat z Vrtby. V povědomí návštěvníků je zámek ve Vrchotových Janovicích spojován zejména s poslední majitelkou, baronkou Sidonií Nádhernou z Borutína (1885-1950). Období, v němž baronka Sidonie nádherná žila, mapuje stálá expozice Společnost v Čechách 19. století a Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice. Raritou  je expozice České zvonařství, jediná svého druhu v České republice. Expozice Společnost v Čechách 19. století: Autoři expozice usilovali o to, aby se současní návštěvníci mohli intenzivně a zajímavě dotknout života svých nedávných předků, zamyslet se nad kulturou doby, která je obklopovala, nad různými vlivy, které ji spoluvytvářely, protínaly a formovaly. To vše - v působivém prostředí interieru zámku - mezi stovkami originálních předmětů (obrazů, šatů, nábytku, hraček, rozmanitých vzácných či kuriózních drobností). Expozice Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice. Zámek a park ve Vrchotových Janovicích je místo, kde v nedávné minulosti prožila život pozoruhodná bytost - baronka Sidonie Nádherná z Borutína. Narodila se tu a od časů, kdy dospěla, do doby, kdy emigrovala, byla středem společnosti literátů, výtvarníků, politiků a filosofů, která se zde - postupně, během let, jednotlivě i v měnících se skupinách - scházela. Rainer M.Rilke, Karl Kraus, Max Švabinský, Viktor Stretti, Karel Čapek, Antonín Podlaha, Adolf Loos, Camillo Schneider, Mechtilda Lichnowská - co jméno, to osobnost vynikající ve svém oboru. Pobývali ve zdech janovického zámku, procházeli se v parku, rozprávěli, vzájemně si naslouchali; různorodá společnost zajímavých lidí s originálním myšlením. Přijížděli díky osobnímu kouzlu a kultivovanosti Sidonie Nádherné, vraceli se díky její schopnosti vytvořit přátelské harmonické prostředí. Sidonie Nádherná byla současně "secesní" - velmi moderní žena své doby a současně šlechtična v původním smyslu tohoto slova. Expozice České zvonařství: Stálá expozice, jediná svého druhu v České republice, je umístěná v autentickém prostředí bývalé vodní tvrze. Prezentuje podstatnou část historické sbírky zvonů Národního muzea, čítající více než 150 kusů. Pro návštěvníky je působivé setkání s mistrovskými díly dávných zvonařů - obrovskými zvony z věží kostelů, vzácnými křtitelnicemi, hmoždíři, klepadly, i malými stolními nebo oltářními zvonky. Prohlídku doprovází hlasy zvonů, zvonkoher a dobová hudba. Tvar a vůně minulosti. Dotyková prohlídka pro nevidomé a zrakově postižené návštěvníky. Nejedná se o taktilní expozici, ale o prohlídku zámku a procházku parkem. Průvodce vypráví a skrze hmatové a prostorové pocity i dojmy, které vyvolávají vůně, zprostředkovává možnost seznámit se s historií místa, setkat se s lidmi, kteří tu žili.

Přečíst více

Národní muzeum (Muzeum české loutky a cirkusu)

4,3

Národní muzeum není jen jedna budova! I Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích je Národní muzeum. Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích E-mail: loutky_cirkus@nm.cz Telefon: 388 385 716 Kde nás najdete: Muzeum české loutky a cirkusu - Prachatice Velké náměstí 43 383 01 Prachatice Muzeum české loutky a cirkusu je moderní expozicí vytvořenou v roce 2006 v Prachaticích. První část expozice je věnována historii české loutky od nejstarších loutkářů přes rodinná a spolková divadla až k profesionálním scénám. Kromě tradičních Čertů a Kašpárků se návštěvníci setkají s loutkami zhotovenými podle předloh M. Alše, V. Suchardy či J. Trnky. Přímo v expozici je možnost shlédnout slavné inscenace loutkových her v historických divadélkách. Ve druhé části – v jediném cirkusovém muzeu v Čechách jsou vystaveny nejen plakáty, fotografie, dokumenty, ale návštěvník se ocitne v cirkusové manéži s hrazdami, perskou tyčí, jednokolkami, žonglérským náčiním a s cirkusovými kostýmy. Součástí expozice je i motocykl, na kterém jezdili Medvědi s Cibulkou. Ve filmových ukázkách ožívají v rukách předních českých kouzelníků vystavené kouzelnické rekvizity a aparáty (nejstarší z počátku 19. století). V žádném jiném českém muzeu není vystavena historická putovní atrakce – panoptikum s voskovými hlavami historických osobností i s pohyblivou mořskou pannou. V muzejním divadélku je možné vyzkoušet si práci loutkoherce a zahrát si vlastní divadlo.

Přečíst více

Národní muzeum (Nová budova Národního muzea)

4,3

Národní muzeum není jen jedna budova! I Nová budova Národního muzea je Národní muzeum. Kde nás najdete: Nová budova Národního muzea Budova bývalého Federálního shromáždění Spojení: Metro A, C, stanice Muzeum Tram: 11 zast. Muzeum Nová budova Národního muzea je objektem, který Národní muzeum převzalo v roce 2009 od Rádia Svobodná Evropa. Autorem projektu nejstarší části ve stylu klasicistní moderny byl Jaroslav Rössler, žák Jana Kotěry. Objekt dokončený v roce 1938 sloužil jako Pražská burza peněžní a zbožní. V letech 1945 až 1946 v ní sídlil Parlament Československé republiky. Přestavba včetně unikátní nástavby z roku 1946 byla provedena podle návrhu architektů Karla Pragera, Jiřího Kadeřábka a Jiřího Albrechta. Budova, kde až do roku 1992 sídlilo Federální shromáždění a po něm Rádio Svobodná Evropa, je nyní součástí Národního muzea, které jeho prostory využívá k pořádání sezónních výstav, v rámci nichž jsou prezentovány rozsáhlé sbírky jednotlivých muzeí Národního muzea a výsledky odborné činnosti jeho zaměstnanců.

Přečíst více

Národní muzeum (Náprstkovo muzeum asijských, afric…

4,6

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur E-mail: naprstek@nm.cz Telefon: 224 497 500, 224 497 511 Kde nás najdete: Náprstkovo muzeum asijských, africkćh a amerických kultur Betlémské nám. 1 110 00 Praha 1 U zrodu muzea stál Vojtěch Náprstek (1826-1894), nadšený organizátor českého kulturního života v době Národního obrození, který žil deset let v Spojených státech amerických. Po svém návratu do vlasti mimo jiné předsatvil českým ženám pračku, ledničku, šicí stroj a další vynálezy pro moderní domácnost. V domě U Halánků na Betlémském náměstí začal pořadat přednášky. Zde, v roce 1873, založil České průmyslové muzeum, předchůdce dnešního Náprstkova muzea. Finanční nákladnost zajišťování nejmodernějších přístrojů pro muzeum, které měli být následně vzorem pro českou průmyslovou výrobu a nárůst sbírek etnografické a etnologické povahy způsobili transformaci původního průmyslového muzea (umělecko-průmyslového muzea) na současné Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur. Současné muzeum zahrnuje víc než 95 000 sbírkových předmětů. Ty jsou základem stálých expozic Kultury Austrálie a Vojta Náprstek. Expozice Kultury Australie a Oceánie. Při vstupu do expozice spatří návštěvníci nejčastěji používané předměty - zbraně (bumerangy, vrhací kyje a oštěpy), rycí hole, košíky a tašky z rostlinného pletiva. Další část expozice seznamuje s materiální a duchovní kulturou obyvatel ostrovů a souostroví Melanézie, osídlených zemědělci a rybáři. Bohatě je zastoupená oblast Nové Guiney, Nové Kaledonie, Šalamounových ostrovů či Nového Irska. Z části věnované Meanésii lze vstoupit k exponátům z oblasti ostrovů Mikronésie a Polynésie. Expozice Vojta Náprstek. Výstava přibližuje život a dílo zakladatele Náprstkova muzea, pražského mecenáše, propagátora ženské vzdělanosti a všeobecného pokroku. Jednotlivé části výstavy jsou věnovány rodině, studiím a revolučnímu roku 1848, americké emigraci, založení knihovny po návratu z USA, vzniku a činnosti Amerického klubu dam, budování Českého průmyslového muzea, kontaktům jak s českou, tak i krajinskou společností, vztahům s cestovateli a následnému vývoji Naprstkova muzea, jak ho známe dnes s etnografickým a etnologickým zaměřením.

Přečíst více

Národní muzeum (Historická budova Národního muzea)

4,9

Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou. Historická budova Národního muzea je celistvým uměleckým dílem, navrženým a realizovaným architektem Schulzem. Památková ochrana se vztahuje jak na architekturu, tak na sochařskou výzdobu exteriérů a interiérů a rovněž na nástěnné malby a uměleckořemeslné detaily. Za povšimnutí rozhodně stojí Panteon, jehož mramorová dlažba (vydlážděná deskami z pěti barev odlišných druhů mramoru) je považována za nejkrásnější podlahu v celé Praze. Návštěvník by neměl přehlédnout ani čtveřici pamětních mramorových desek z roku 1890, bronzové bysty podporovatelů NM (mezi nimiž je k vidění podobizna císaře Františka Josefa I. a jeho ženy Alžběty, zvané Sissi) a sochy  českých významných vlastenců.

Přečíst více

Národní památník hrdinů heydrichiády – místo smíře…

4,5

Místo úkrytu a boje sedmi československých parašutistů během druhé světové války. Návštěvníky čeká expozice věnovaná jedné z nejvýznamnějších kapitol našich dějin 20. století.  Vlastní expozice je umístěna před samotnou kryptou, ve které zemřeli čtyři ze sedmi československých parašutistů ukrývajících se v červnu 1942 v kostele. Kromě základních informací o období let 1938 až 1945 je expozice doplněna o řadu unikátních předmětů a audiovizí. V úvodu se návštěvníci seznámí s osudovými dny podzimu 1938, historií vzniku Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939, nástupem Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora v září 1941 a nastolením krvavého teroru na našem území. Další část líčí okolnosti příprav a průběh Operace ANTHROPOID až do jejího vyvrcholení dne 27. května 1942, kdy byl uskutečně atentát na R. Heydricha. Závěr expozice je věnován tragickým osudům parašutistů i jejich spolupracovníků z řad domácího odboje (zvláště příslušníků Sokola a české pravoslavné církve), bez jejichž pomoci by se atentát nemohl nikdy uskutečnit. Boj parašutistů s přesilou okupantů vyvrcholil v chrámu sv. Cyrila a Metoděje 18. června 1942. Krypta pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje získala v rámci expozice zcela novou pietní podobu. V jejím prostoru jsou umístěny bronzové busty parašutistů akad. soch. Milana Bendy,  doplněné životopisy. Jedno z nejpamátnějších míst naší novodobé historie dnes má podobu odpovídající jeho významu.  

Přečíst více

Národní technické muzeum

4,5

Národní technické muzeum, založené roku 1908, je největší českou institucí specializovanou na muzejní exponáty technického charakteru. Staletí technického důvtipu představuje muzeum v budově na Letné ve 14 expozicích a řadě výstavních projektů. EXPOZICE: Architektura, stavitelství a design Doprava Astronomie Fotografický ateliér Hornictví Hutnictví Chemie kolem nás Interkamera Měření času Tiskařství Technika v domácnosti Technika hrou Televizní studio  

Přečíst více

Národní technické muzeum (Centrum stavitelského dě…

4,0

Centru stavitelského dědictví s expozicemi stavebních řemesel a zážitkovými dílnami je místem poučení a inspirace z krásy starého řemeslného umu. Stálá expozice v rámci Centra stavitelského dědictví v Plasích provede návštěvníky prakticky po celém areálu pivovaru a srozumitelným a atraktivním způsobem jim zprostředkuje seznámení s problematikou historických stavebních prvků, materiálů a konstrukcí. V rámci expozice tak má návštěvník příležitost seznámit se s různými stavebními materiály (dřevo, kámen, hlína ad.) a na jednotlivých podlažích pivovaru mu bude nabídnuta prohlídka stavebních konstrukcí od základů a hrubé stavby přes úpravu povrchů, typy výplní otvorů a příslušnou technickou výbavu budov až po krovy a krytiny. V areálu hospodářského dvora naleznete jakousi „stavebně řemeslnou huť“ směřující skrze kurzy a workshopy k praktickému předávání tradičních postupů a dovedností. Stavební dvůr zahrnuje funkční instalace dílen tradičních řemesel, jako je tesařská a truhlářská dílna, cihlárna, kamenická dílna, pracoviště zedníka a štukatéra, ale i dílny ke zpracování kovových materiálů – unikátní historickou klempírnu, kovárnu s vnitřní i venkovní výhní a provozuschopnou slévárnu neželezných kovů. Jeden z prostorů bývalé sladovny je pak vyhrazen pro tzv. stavební hřiště, kde zejména nejmladší návštěvníci uplatní vlastní stavební kreativitu. V areálu pivovaru je rovněž část expozice věnovaná principům statiky. Samostatnou částí je expozice a „kabinet“ architekta Jana Kaplického. Pro uspokojení potřeb odborné a badatelské veřejnosti budou průběžně dále rozvíjeny studijní depozitáře stavebních prvků, k dispozici rovněž bude specializovaná knihovna.

Přečíst více

Národní ústav lidové kultury (Zámek Strážnice)

0,0

Ozdobou města Strážnice je zámek obklopený rozsáhlým parkem. Svou dnešní novorenesanční podobu s klasickými prvky však získal až v polovině 19. století. Otevírací doba: květen - říjen Každý den kromě pondělka, pokud není státním svátkem.   Vstupné: Dospělí: 50,-    Školní mládež 6 - 15 let:  25,- Studenti po předložení průkazu a držitelé ISIC karty: 25,- Rodinné: 100,- Osoby od 60 let: 25,-   Vstup zdarma: držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P držitelé karty AMG, ICOM držitelé průkazu Fond ohrožených dětí držitelé průkazu Muzejní společnost v UH, NPÚ, ICOMOS nebo Českého svazu muzeí v přírodě držitelé průkazu Zväz múzeí na Slovensku děti do 6 let v doprovodu rodičů   Historie Původně stála na místě zámku pevnost jako strážní stanoviště na moravsko-uherské hranici. Odtud pochází i pojmenování pozdějšího města Strážnice. Než se původní tzv. vodní hrad stal reprezentativním sídlem, prošlo panství bohatou historií. Nejstarší zmínky sahají do 14. století, kdy se připomínají první vlastníci - páni z Kravař. Ti provedli první přestavbu původní tvrze a kolem roku 1450 budují západní křídlo zámku. Z opevnění zůstala dodnes zachována část valu s gotickou Černou branou.Významnými majiteli byli od roku 1501 Žerotínové, kteří k zámku nechali přistavět východní a spojovací severní křídlo zdobené renesančními arkádami. Po bitvě na Bílé hoře se posledními vlastníky strážnického panství stávají Magnisové. Ti se zasloužili o dnešní podobu zámku i o založení rozsáhlého anglického parku, kam si nechávali přivážet cizokrajné dřeviny. Dodnes se Strážnice pyšní nádhernou platanovou alejí, uvádí se, že je údajně nejdelší ve střední Evropě. V prostorách zpřístupněných veřejnosti si mohou návštěvníci prohlédnout historickou knihovnu, která obsahuje 13 000 svazků knih, a stálou expozici „Nástroje lidové hudby v České republice", jedinou svého druhu ve střední Evropě. Mnohé z nich jistě zaujmou i tematické výstavy v zámecké galerii.  Skromné umění - tradiční řemesla v České republice. Nově byla otevřena výstava Lidový oděv na Moravě.

Přečíst více

Národní ústav lidové kultury (Muzeum vesnice jihov…

0,0

Na počátku 20. století se objevují první snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě. Teprve v roce 1973 se začíná s výstavbou muzea ve Strážnici. Otevírací doba: květen - říjen Každý den kromě pondělka, pokud není státním svátkem.   CENY VSTUPNÉHO NA ROK 2016 dospělí - 110 Kč školnímládež 6 - 15 let (včetně programů pro školy) - 60 Kč studenti po předložení průkazu a držitelé ISIC karty (do 26 let) - 60 Kč osoby nad 60 let - 60 Kč permanentní vstupenka na rok 2016 pro 1 osobu (10 vstupů) - 500 Kč   VSTUP ZDARMA děti do 15 let v doprovodu dospělé osoby (max. 3 děti) držitelé průkazů TP, ZTP, ZTP/P, FOD, NPÚ držitelé karty Asociace muzeí a galerií - AMG, ICOM, Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galerií Slovenska držitelé průkazu Český svaz muzeí v přírodě, ICOMOS, Muzejní společnost Uherské Hradiště   Prohlídka s cizojazyčným výkladem (min. 20 osob): příplatek 250Kč, nutné objednat předem   Historie Na počátku 20. století se objevují první snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě. Teprve v roce 1973 se začíná s výstavbou muzea ve Strážnici. Koncepce vychází z představy jejich iniciátorů o ukázce lidového stavitelství jednotlivých oblastí Slovácka, a proto je skanzen rozčleněn do areálů představujících tyto regiony. Od roku 1981 jsou veřejnosti zpřístupněny areály Moravských Kopanic, luhačovického Zálesí, Horňácka, technických vodních staveb, vinohradnický areál a areál lučního hospodářství. Celkem je zde umístěno 64 objektů v terénu, který byl uměle modelován navážkami a vysazen zelení tak, aby odpovídal původnímu prostředí. Expozice situované do vybraných objektů seznamují návštěvníka se způsobem života a bydlení lidu jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví, kde je velká část hospodaření rolníků založena na pěstování vinné révy. Ukázka vinohradnických staveb a jejich zařízení, která je doplněna vinohradem představujícím pěstování vína od nejstarších dob po současnost, je jedinou expozicí svého druhu na našem území. Řemeslná výroba je zastoupena kovárnou z Lipova a tkalcovskou dílnou z Nové Lhoty na Horňácku. Zajímavá a starobylá je i vstupní budova do muzea, která pochází z roku 1612 a je přestavěna v barokním slohu. Původně zde byl panský pivovar, dnes objekt slouží jako zázemí pro návštěvníky. Během roku v areálu skanzenu probíhá nespočet různých tematicky laděných akcí zaměřených nejen na způsob života na moravské vesnici přelomu 19. a 20. století ale např. hasičská neděle, vojenská neděle, setkání s ochotnickým divadlem a mnoho dalších.

Přečíst více

Národní zemědělské muzeum (Muzeum českého venkova,…

3,9

Empírová klenotnice plná šperků jako unikátní chotkovská knihovna, zámecké divadlo, skleník nebo zámecká kaple, sice nedostavěná - a přesto krásná. Kačina je kousek od Kutné Hory a její návštěva rozhodně stojí za to. Kačina je jednou z poboček Národního zemědělského muzea. Proto se v jejích prohlídkových okruzích snoubí velké dějiny Evropy, v tomto případě především protínající život rodu Chotků, majitelů zámku, a dějiny každodennosti, historie života obyčejných lidí, kteří tvořili zázemí celého zámeckého života. Na Kačině vám nabízíme tři prohlídkové trasy, sezonní výstavy a od jara do podzimu také spoustu akcí, které jsou díky velkému prostranství před zámkem - a impozantnímu zámku v pozadí - svou atmosférou jedinečné.      NOVINKA! HISTORIE SVATEB NA KAČINĚ aneb Jak jsme se vdávaly a ženili na zámku.  Pro letošní sezonu jsme připravili unikátní výstavu o svatbách, které na Kačině probíhají už od roku 1952. Za účelem získání materiálů potřebných k obohacení výstavy jsme oslovili i obyvatele okolních obcí, a tak je výstava vskutku unikátní. Získali jsme svatební šaty z padesátých až devadesátých let,  dobové fotografie z obřadů, svatební oznámení, svatební doplňky a také svatební dary, nejtypičtější a nejčastější. K nahlédnutí jsou i kroniky zapůjčené Obecním úřadem ve Svatém Mikuláši. Kurátoři nezapomněli ani na významná svatební výročí, trendy v odívání a zdobení a samozřejmě ani jídelníček pro svatební hostinu. Výstavu jsme doplnili facebookovou soutěží Nevěsta na Kačině aneb svatba na Kačině je In - a vyzýváme všechny nevěsty, které se kdy na Kačině vdávaly, aby nám poslaly jednu svatební fotografii. Pomůžete tak vytvořit unikátní svatební album z Kačiny.    JAK SE STAVĚL ZÁMEK. Expozice seznamuje návštěvníky s průběhem stavby zámku Kačina v letech 1806-1823. Představeny jsou nejenom dobové archiválie,  plány, rozpočty, účty a korespondence ohledně stavby, ale  i jednotlivá řemesla podílející se na výstavbě zámku, kopáči a zedníky počínaje a zámečníky a truhláři konče. Návštěvník se zde rovněž dozví peripetie projektové přípravy zámku, seznámí se s jednotlivými projektanty i stavbyvedoucími a také s nekompromisním zasahováním hraběte J. R. Chotka do plánů zámku. Odhaleno bude i „tajemství“, na kolik peněz šlechtický rod Chotků zámek Kačina, dnešní sídlo pobočky Národního zemědělského muzea, přišel…   CHOTKOVÉ A JEJICH PANSTVÍ NOVÉ DVORY  V třinácti místnostech přízemí zámku Kačina je možné shlédnout reprezentační salony i soukromé apartmány majitelů zámku. Střed piana nobile tvoří společenské prostory, soukromé místnosti jsou umístěny na obou jeho koncích. V levé části přízemí je umístěn apartmán pána domu, v pravé části paní domu.Místnosti jsou vybaveny dobovým nábytkem, z převážné části empírovým, z části ve stylu biedermeieru a druhého rokoka. Tři čtvrtiny nábytku a dalšího vybavení jsou původní, tzn. že v nich žil zde sídlící rod hrabat Chotků.   HOSPODÁŘSKÉ ZÁZEMÍ ZÁMKU Výstava je věnována hospodářskému zázemí zámku Kačina  a proto umístěna v autentických prostorách suterénu zámecké budovy. Jedná se o soubor místností, které zajišťovaly chod zámku. Návštěvníci budou moci shlédnout zámeckou prádelnu, včetně dochovaného kotle na vyváření prádla a nádrže na vodu a dalšího drobného vybavení. V zámecké žehlírně uvidí mandl z 19. století i žehličky používané v tomto období. Bezesporu nejzajímavější prostorou hospodářského zázemí je zámecká kuchyně. Návštěvníci zde naleznou věrnou repliku původní zámecké chlebové pece kombinované se sporákem a udírnou, kuchyňský nábytek a především nádobí a kuchařské náčiní. Vedle kuchyně se nachází spižírna a sklad kuchyňského náčiní a nádobí. Hospodářské zázemí zámku dokresluje místnost, v níž bydlely kuchařky, zařízená dobovým nábytkem, a dřevník se zásobou dřeva a nářadím k přípravě palivového dříví.   -------------------   Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tématikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. NZM má kromě budovy v Praze 7 na Letné také další 4 pobočky (Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice).  Jednotlivé pobočky Národního zemědělského muzea jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Kontakt: NZM, Kostelní 44, Praha 7, www.nzm.cz.    

Přečíst více

Národní zemědělské muzeum (Muzeum lesnictví, mysli…

4,2

Barokní lovecký zámek Ohrada je jedním z nejstarších zemědělských muzejí v Evropě. Zdejší expozice mapují histroii a vývoj lesnictví, myslivosti a rybářství. Lovecké muzeum na Ohradě vzniklo již v roce 1842, kdy tam byly soustředěny rozsáhlé sbírky loveckých trofejí a vycpanin a patří mezi naše nejstarší muzea vůbec. Barokní zámek je obklopen krásnou přírodou a stojí na břehu Munického rybníka. V sousedství muzea najdete zoologickou zahradu. Na Ohradě tak můžete strávit celý den!      SOKOLNICTVÍ  SOKOLNICTVÍ je  způsob lovu starý přes 4 tisíce let. Vše o dravcích, jejich životě i způsobu lovu, a také o jejich výcviku a soužití s člověkem se dozvíte v expozici o sokolnictví. Využití jedinečných schopností ptáka – dravce je unikátní způsob lovu, proto bylo sokolnictví v roce 2010 zapsáno na seznam UNESCO. V naší expozici najdete nejen historii, ale i moderní trendy a další zajímavosti z oboru.   VÝVOJ RYBÁŘSTVÍ  Vývoj rybářství vypráví o počátcích rybářství a rybníkářství v Čechách. Vždyť rybářství je jedním z nejstarších způsobů obživy! Expozici rybářského náčiní doplňují sladkovodní akvária, v nichž jsou představeny živé ryby a naše vodní rostliny.    SALLAČOVA SBÍRKA   Světově významnou sbírku paroží jelenovitých z celého světa a souroží turovitých vytvořil prof. dr. Vilém Sallač na počátku 20. století. K nejvzácnějším exponátům patří paroží jelena Schomburgkova, který žil v Thajsku a v první polovině 20. století byl vyhuben. Velmi cenná jsou i paroží jihoamerických jelenů: huemul, pudu, mazama, jelenec bahenní a pampový. Celá sbírka obsahuje na čtyři sta kusů, z toho je asi šedesát souroží turovitých (dutorohých). V nové expozici jsou vystaveny všechny druhy a poddruhy jelenovitých obsažené ve sbírce a jako ukázka šesti druhů turovitých; celkem 77 exponátů. Vystavená paroží a souroží doplňují tabule s barevnými fotografiemi živých zvířat, jejich popisem a mapkami výskytu.  AKCE A VÝSTAVY 2023 AKCE  :  Muzejní noc 3.6.2023 Muzejní noc otevře návštěvnickou sezónu, tentokráte na téma šumavské, speciálně na výročí spisovatele Karla Klostermanna. Národní myslivecké slavnosti 24.6.2023 Poslední červnový víkend se tradičně sejdou všichni přátelé české myslivosti v muzeu lesnictví, myslivosti a rybářství na loveckém zámku Ohrada, kde se koná další ročník Národních mysliveckých slavností. V letošním roce si připomínáme 100 let od vzniku Československé myslivecké jednoty a právě v červnu slaví stejné výročí i myslivecké odborné periodikum – časopis Myslivost. Národní myslivecké slavnosti nabídnou program pro celou rodinu a představí činnost myslivců v celé její rozmanitosti. Každý návštěvník si na slavnostech najde to své, ať už se jedná o sokolnictví, loveckou hudbu, mysliveckou kynologii, výstavy trofejí, ukázky mysliveckých tradic, mysliveckou a lesní pedagogiku a ukázky terénních vozidel. Nesmí chybět ani slavnostní průvod a mistrovství ve vábení jelenů. Dětský myslivecký den 25.6.2023 V neděli 25. června zve NZM Ohrada na Dětský myslivecký den – tradiční nedělní akci, plnou zábavy a poučení o české myslivosti a práci českých myslivců. Muzeum v loveckém zámku Ohrada bude  v tento den patřit především dětem. Kromě ukázek sokolníků, vábičů zvěře, kynologů, trubačů, lukostřelců a dalších mysliveckých dovedností, čeká na děti zábavná a naučná poznávací stezka s různými stanovišti, plná vědomostních úkolů, kde si děti zasoutěží a vyzkouší své dovednosti a znalosti. Vorařský den  9.9.2023 Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada připravuje další ročník akce, připomínající fenomén voroplavby a životy lidí, kteří se této činnosti věnovali. Těšte se na pestrou celodenní nabídku zábavy a poučení na téma plavby dřeva, přijďte se více dozvědět o zaniklém způsobu dopravy dřeva, využívající síly vodních toků a oslavte s námi významnou událost plaveckého řemesla – tradice voroplavby byly nově zapsány do světového kulturního dědictví UNESCO. Akce probíhá tradičně ve spolupráci se spolkem Vltavan v Purkarci. Lesnický den 7.10.2023 Lesnický den oslavuje pestrou práci lesníků a dřevorubců. Lesnický den oslavuje pestrou práci lesníků a dřevorubců. Na sobotu 7. října je pro vás připravený bohatý program, plný zábavy a poučení pro celou rodinu. Těšit se můžete na druhý ročník soutěže dřevorubeckých dovedností, výstavu motorových pil, lesnickou mechanizaci v akci, promítání filmů s lesnickou tematikou, výstavu fotografií exponátů ze sbírky lesnictví NZM Ohrada, projekci filmů, přednášku a pro malé i velké stánky s lesní pedagogikou. Rybářský den 28.10.2023 V souvislosti s výlovem rybníka Bezdrev a rybářskými slavnostmi na jeho hrázi vás zveme 28. října na Rybářský den k nám do muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada. Advent v muzeu  10.12.2023 K třetí adventní neděli již neodmyslitelně patří adventní akce na zámku Ohrada. Advent v muzeu se již tradičně ponese v předvánočním duchu, kdy v tvořivých dílnách při koledách zažijeme vánoční atmosféru. VÝSTAVY : 100 let tradic československé myslivosti   1. 4. – 30. 7. 2023 Výstava v muzeu lesnictví, myslivosti a rybářství na loveckém zámku Ohrada vám přiblíží důležité momenty vývoje, kterými si prošla jednotná celostátní československá a později česká myslivecká organizace. V letošním roce oslavuje Českomoravská myslivecká jednota významné jubileum. V roce 1923 zahájila činnost jednotná organizace myslivců tehdejší Československé republiky a také bylo poprvé vydáno významné myslivecké periodikum – časopis Myslivost. „České myslivosti zdar a škůdcům zmar!“ aneb Vhledy do české myslivecká historie a současnosti  1. 4. – 31. 10. 2023 (I. díl výstavy),  1. 8. – 31. 10. 2023 (II. díl výstavy) Vážíme si činnosti našich myslivců, a proto se touto výstavou připojujeme k oslavám 100. jubilea trvání ČMMJ. Voda? Voda!  1. 4. – 22. 6. 2023 Národní zemědělské muzeum Ohrada vystaví unikátní sérii historických fotografických snímků z archivu historika a sběratele české fotografie 19. a počátků 20. století Pavla Scheuflera, zobrazující téma vody a života kolem vody v různých podobách. Návrat velkých šelem  1. 4. – 28. 7. 2023 Výstava Návrat velkých šelem v NZM Ohrada je završením volného cyklu výstav z let 2018–2020 na téma reintrodukce velkých savců do České republiky. V minulých letech se návštěvníci mohli seznámit s problematikou návratu velkých býložravců – zubra a losa, letos přichází na řadu čtveřice predátorů – kočka divoká, medvěd, rys a vlk.  Touto výstavou chceme v základních obrysech přiblížit široké veřejnosti různé vztahy lidí a šelem. Návštěvníkům tak umožníme nahlédnout do života těchto pozoruhodných zvířat. V expozici si budou moci mimo jiné prohlédnout exponáty vlka, rysa, medvěda, kočky divoké, ale i šakala obecného, u nás málo známé šelmy, který k nám expanduje z původní oblasti výskytu na Balkánu. Cyklus Příroda v Ilustraci  31. 7. – 31. 10. 2023 Výstavní cyklus „Příroda v ilustraci“ v NZM Ohrada připravujeme již od roku 2004 a představujeme v něm české ilustrátory přírody formou autorských výstav. Do cyklu zařazujeme jak umělce zabývající se striktní vědeckou ilustrací, tak ilustrátory populárně naučných knih a beletrie. K vidění je tak široká škála témat, od detailních studií hmyzu až po exotické krajiny deštných pralesů, i uměleckých technik od tradiční perokresby až po digitální malbu.                                           -------------------   Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tématikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. NZM má kromě budovy v Praze 7 na Letné také další 4 pobočky (Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice).  Jednotlivé pobočky Národního zemědělského muzea jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Kontakt: NZM, Kostelní 44, Praha 7, www.nzm.cz.  

Přečíst více

Národní zemědělské muzeum (Muzeum vinařství, zahra…

4,1

Vinařské muzeum najdete ve Valticích přímo na náměstí. Nabízíme expozice věnované historii zpracování vína, zahradnictví a krajině lednicko-valticka, jíž se zabýváme především z hlediska ochrany přírody. Budova, původně součást komplexu budov sloužících zámecké hospodářské správě lichtenštejnských statků z II. poloviny 17. století, byla koncem 19. století přestavena do současné podoby.  Národní zemědělské muzeum získalo objekt v roce 1985. V minulých letech jsme stavebně a především esteticky upravili náš muzejní dvůr a vybudovali z něj dokonalou oázu klidu. Užít si jí můžete zvlášť v létě, kdy je zaplněna balkonovými květinami a letničkami - naší jedinečnou letní výstavou. Kromě toho máme přímo na dvoře bosou stezku, a tak může být váš pobyt u nás příjmený nejen pro duši, ale i pro tělo.    KRAJINA LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU Expozice nabízí pohled do okolí Valtic, součásti Lednicko-valtického areálu, zapsaného v roce 1996 na Seznam světového dědictví UNESCO. Předmětem zájmu tu však nejsou místní architektonické památky, ale příroda, její jednotlivé biotopy a především živočichové zde žijící. Návštěvníci se na výstavě seznámí s běžnými i vzácnými druhy ryb žijícími v lednických rybnících i tůních lužního lesa nebo mohou obdivovat zástupce ptačí říše, jejichž druhovou pestrostí je příroda Lednicko-valtického areálu vyhlášená. Malé i velké návštěvníky jistě zaujmou velkoobjemová akvária s našimi nejvýznamnějšími sladkovodními rybami, mohou si pohrát na louce, vylézt na posed nebo načesat švestky česáčkem přímo ze stromu.   -------------------   Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tématikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. NZM má kromě budovy v Praze 7 na Letné také další 4 pobočky (Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice).  Jednotlivé pobočky Národního zemědělského muzea jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Kontakt: NZM, Kostelní 44, Praha 7, www.nzm.cz.  

Přečíst více

Národní zemědělské muzeum (Muzeum zemědělské techn…

3,3

Nabízíme jedinečnou přehlídku zemědělských strojů, mlátiček, pluhů, kombajnů i traktorů. Unikátní sbírka traktorů a historických oradel patří mezi nejvýznamnější a největší sbírky v Evropě. V rozsáhlých objektech bývalého vojenského autoparku se nacházejí depozitáře a expozice zaměřené především na mechanizaci rostlinné výroby, energetické zdroje v zemědělství a dopravu. U nás můžete vypustit děti na odrážedlech nebo koloběžkách, a nebo ještě líp - půjčit si naši šlapací káru a nechat je drandit mezi budovami. Depozitáře jsou přístupné veřejnosti a umožní vám prohlédnout si naše stroje pěkně zblízka, obejít je dokola, vyfotit detaily...    V nové moderní hale pro vás máme připravenou expozici Dřinu strojům? Dřinu strojům! Ukážeme vám vývoj zemědělské techniky v kontextu s významnými českými i světovými událostmi.  Věci se totiž nedějí osamoceně! Rozvoj techniky a technologií vždy souvisí s rozvojem celé společnosti. Víte, jak zemědělství ovlivnil vývoj a možnosti využívání energie v oblasti pohonu strojů? Přeci se nemyslíte, že zemědělství je konzervativní obor, kam novinky přicházely o krok později? Dobrý hospodář vždy myslí na zítra! Na budoucnost.  Kromě samotných dějin českého zemědělského strojnictví vám představíme i dějiny podnikání ve strojnictví zemědělském, které v každém časovém období reprezentují česká jména a významné české firmy. Od jara do podzimu 2016 máme navíc pro všechny děti výstavu autíček - angličáků!  Klukovský sen - holčičkám vstup povolen!      -------------------   Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tématikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. NZM má kromě budovy v Praze 7 na Letné také další 4 pobočky (Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice).  Jednotlivé pobočky Národního zemědělského muzea jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Kontakt: NZM, Kostelní 44, Praha 7, www.nzm.cz.  

Přečíst více

Národní zemědělské muzeum, s. p. o. (Muzeum potrav…

0,0

Ostravská pobočka Národního zemědělského muzea nabízí expozice věnované potravinám a zemědělským strojům. Ostravská pobočka Národního zemědělského muzea nabízí expozice věnované potravinám a zemědělským strojům.Třetím tématem muzea je Ostrava a v širším pohledu region severní Moravy a českého Slezska. Prezentujeme regionální zemědělské a potravinářské tradice.

Přečíst více

Národní zemědělské muzeum, s.p.o. (Národní zeměděl…

4,3

Je jiná oblast lidského snažení, která více přispívá k zajištění života každého z nás, než zemědělství? Nabízíme unikátní pohled na vše, co zemědělství zahrnuje, lesnictví, rybářství, pivovarnictví, vinařství, potravinářství, myslivost, gastronomii. Je to, co je nezbytným předpokladem života každého z nás všední nebo právě nevšední? V muzeu vám to prozradíme. Národní zemědělské muzeum má pět poboček, přičemž ta hlavní, pražská, sídlí v Praze 7 na Letné. ZEMĚDĚLSTVÍ  Najdete tu unikítní sbírkové předměty včetně mnoha preparátů hospodářských zvířat, poslechnete si příběhy našich předků, seznámíte se s historií zemědělství i koloběhem hospodářského roku. Prohlédnete si originální ruchadlo bratranců Vveverkových, které započalo v 19. století éru nových technologií a inovací v zemědělství, a řadu dalších exponátů. Expozice vznikla při příležitosti stého výročí založení Národního zemědělského muzea.        GASTRONOMIE V dětské gastronomické herně si mohou nejmenší návštěvníci muzea vyzkoušet nakupování, vaření, zacházení s potravinami a dozví se, proč je dobré kupovat místní produkty. Seznámí se také s kuchyněmi našich babiček a prababiček a v neposlední řadě se naučí správnému stolování. Součástí expozice gastronomie je moderně vybavené gastrostudio, kde mají dospělí návštěvníci příležitost účastnit se seminářů, přednášek či kurzů vaření pod vedením špičkových kuchařů. Organizuje je Kulinářský institut Marie Sandtnerové.    VODA V KRAJINĚ Voda jako základ života, voda jako krajinotvorný prvek ve všech jejích podobách, voda jako živel i ta zkrocená, sloužící lidem, tvoří dějové okruhy a vrstevnaté obrazy v expozici vyprávěné tak, aby oslovily široké návštěvnické spektrum. Expozice zahrnuje velmi širokou škálu sdělení, souvisejících s významem a rolí vody v našem životě.     OBJEVOVNA Objevovna nemá charakter typicky expoziční a blíží se spíše studovně – badatelně. Jejím posláním je nabídnout všem zvídavým návštěvníkům “objevovat“ nové poznatky a informace k tematickým expozicím a zemědělským oborům zastoupených v Národním zemědělském muzeu.    ŽIVOT -  STŘEŠNÍ ZAHRADA Otevřená střecha Národního zemědělského muzea s Živou zahradou vyhlídek – výjimečným pohledem na Prahu. A také s bylinkovým záhonem, ovocnými stromky, včelími úly, výstavními panely a piknikovými loučkami.    MYSLIVOST  Expozice vytváří obraz myslivosti jako životního stylu, postoje, poslání, profese i koníčka mnoha lidí, oboru s tradicí, kde role člověka byla vždy zásadní. Příběh myslivosti vyprávíme klasickou formou i virtuálními efekty, exponáty i dynamickou interaktivní prezentací umožňující zasahovat do "dějů", i mechanickými prostředky dovolujícími člověku je ovládat. Tajemný svět všemožných smyslových vjemů kombinuje dojem reality i pohádky.            LABORATOŘ TICHA Audiovizuální instalace  z českého pavilonu Světové výstavy EXPO 2015 je nyní v Praze. Živý les vsazený do futuristické laboratoře umožní pomocí moderních technologií návštěvníkům nahlédnout až do buněčné úrovně lesního biotopu. I neaktivita může být interaktivní. Čím pomaleji jdeme přírodou, tím větší tajemství nám odkrývá. Laboratoř ticha navazuje na českou tradici audiovizuální tvorby a propojuje řadu oborů, design, moderní technologie, jemnou optiku, robotiku a botaniku. Vyspělá technologie nás vrací tam, odkud jsme vyšli - do přírody.     RYBÁŘSTVÍ Charakteristickým rysem expozice je dynamický a interaktivní koncept a také celá řada živých exponátů. Expozice rybářství je velmi moderní, interaktivní, s využitím množství audio-vizuální techniky, se zapojením zvukových a animačních technologií. Rybolov je zde představen jako jeden z nejstarších zdrojů obživy lidstva, potravinový fenomén, ale ve spojení s rybníkářstvím také jako významná činnost člověka po staletí ovlivňující krajinu.    JEDE TRAKTOR Sbírka zemědělské techniky NZM – unikátní historické traktory a stroje, interaktivní program pro děti i pro dospělé. Vystavené stroje pocházejí z podsbírky historické zemědělské techniky, jedné z typově nejucelenějších kolekcí svého druhu v Evropě, která je uložena a prezentována na naší pobočce NZM Čáslav.  Pro expozici je připraven i lektorský program pro školy, který seznamuje s historií i vývojem a využitím traktoru jako neodmyslitelného pomocníka zemědělce.      - - - - - - - -    Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tématikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. NZM má kromě budovy v Praze 7 na Letné také další 4 pobočky (Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice).  Jednotlivé pobočky Národního zemědělského muzea jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Kontakt: NZM, Kostelní 44, Praha 7, www.nzm.cz.  

Přečíst více

Národopisné muzeum Slánska v Třebízi (Národopisné …

4,3

Třebíz patří k vesnicím, kde se úspěšně podařilo zapojit muzeum přírodě do prostředí živé vesnice s výjimečně dochovanou památkově hodnotnou zástavbou. Národopisné muzeum ve Třebízi zachovává vnější vzhled lidových staveb a ve vybraných interiérech názorně dokládá způsob bydlení i života vesnické rodiny. Hospodářské budovy spolu se zemědělským nářiadím starším i novějším dokládají podmínky, potřeby i výsledky rolnické práce. Kromě zemědělství a lidové architektury dokumentuje muzeum vesnická řemesla a obchod. Sleduje život na vesnici v jeho radostech i starostech. Při vzniku muzea byl stanoven záměr ukázat možnost komplexní regenerace životního prostředí naší vesnice a spojit současný život a jeho podmínky v souladu s odpovídajícím využitím a respektováním kulturně významné historické památky.  

Přečíst více

Nová galerie

0,0

Přečíst více

Novoměstská radnice

4,5

V reprezentačních prostorách této národní kulturní památky se konají zajímavé kulturní a společenské akce pro veřejnost /výstavy, koncerty, festivaly a pod./ a též svatební obřady i akce pro uzavřenou společnost. Dominantou Noměstské radnice je její věž vysoká téměř 70 m a nabízí překrásný výhled na Prahu. Na ochoz vede 221 schodů. Výtah není k dispozici. Věž je otevřena od jara do podzimu (út - ne 10 -18 hod) - bližší info o věži a o vstupném do věže na www.nrpraha.cz/vez/ Ve Věži a v Galerii v přízemí je mezi 12. - 13. hodinou 30 minut pauza na oběd.   V Galerii ve věži proíhají krátkodobé výstavy a v bývalém bytě věžníka pod ochozem věže se nachází stálá expozice o historii Nového města a přilehlého Karlova náměstí a představuje i nejstarší pražská panoramata, která zachycují podobu Prahy z vyvýšených míst ohraničjících celou pražskou kotlinu.   Na nádvoří se nachází kavárna Café Neustadt www.cafeneustadt.cz . Ve výstavních prostorách II. p. probíhá dlouhodobá Neviditelná výstava www.neviditelna.cz .   Veškeré informace o dění na Novoměstské radnici naleznou návštěvníci na webových a facebookových stránkách NR: http://www.nrpraha.cz/program/ www.facebook.com/NRpraha   Ve Věži a v Galerii v přízemí Novoměstské radnice je mezi 12. - 13. hodinou 30 minut polední pauza.

Přečíst více

Novoveské muzeum

0,0

Přečíst více

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.